Speerpunten voor jongeren

Speerpunten van Jongeren Platform Harderwijk

Het Jongerenplatform Harderwijk  is een platform voor en door jongeren. Het JPF ondersteunt en helpt jongeren bij het realiseren van hun plannen. Het JPF adviseert en informeert de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk over actuele zaken. Gevraagd maar zeker ook ongevraagd!

Speerpunten voor jongeren

Eind vorig jaar publiceerde het JPF 10 speerpunten die wat hen betreft in de verkiezingsprogramma's van de partijen in Harderwijk terug te vinden zouden moeten zijn.

Hieronder kun je lezen wat ChristenUnie Harderwijk/Hierden van de punten vindt.

Natuurlijk hebben we ook de afgelopen jaren niet stilgezeten. Je kunt dus ook zien wat we de afgelopen jaren al gedaan hebben aan deze belangrijke punten.

Hoe jongeren-proof is het programma van de ChristenUnie?

Vragen in: 'Jongeren-proof'

Intercitystation Harderwijk

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. Daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente zich proactief op moet stellen naar de overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer.

Wat wil de ChristenUnie?

 • het verder uitwerken en realiseren van de plannen rond het stationsgebied;
 • Station Harderwijk moet zo snel mogelijk worden opgewaardeerd tot intercitystation;
 • Randstadspoor (1x per kwartier een trein richting Utrecht) blijft tot de mogelijkheden behoren.

foto intercity stopt in Harderwijk

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

Niet alleen lokaal in Harderwijk, maar ook op landelijk niveau pleit de ChristenUnie voor een intercitystop voor Harderwijk:


ChristenUnie Harderwijk/Hierden wil dat
station Harderwijk een intercitystation wordt.

Hangplek voor jongeren

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

Wat wil de ChristenUnie?

 • muziek- en cultuurpodium Estrado moet ook een ontmoetingsplek voor jongeren worden

Inzet voor de komende verkiezingen

Ilonka Donker-Jak

De ChristenUnie wil dat Estrado zich ontwikkelt tot een volwaardig poppodium. Jongeren vanaf 16 jaar moeten de gelegenheid krijgen om uit te kunnen gaan in Estrado. Voor deze leeftijdsgroep is er weinig tot niets in Harderwijk. Estrado moet ook bijdragen aan het stimuleren en motiveren van jongeren om vrijwillig mee te draaien in het concept van Estrado.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

Startersleningen voor jongeren

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

Wat wil de ChristenUnie?

 • De bestaande starterslening voor starters op de woningmarkt moet worden voortgezet.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

ChristenUnie-wethouder Pieter Teeninga is verantwoordelijk voor de startersleningen in Harderwijk. 


foto Wethouder Teeninga (ChristenUnie) reikt eerste starterslening uit aan Bas Stijkel.

Bas Stijkel is de eerste Harderwijker die een starterslening van de gemeente krijgt.
Wethouder Pieter Teeninga (ChristenUnie) mocht hem de starterspas overhandigen.

Verkeersveiligheid

Laatst gewijzigd op: 16-02-14

Wat wil de ChristenUnie?

 • Verdere verbetering van de verkeersveiligheid, onder andere door onoverzichtelijke en/of onduidelijke verkeerssituaties onder de aandacht te brengen.
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • De gemeente beschikt over een verkeersveiligheidsplan met concrete uitwerkingen.
 • De veiligheid van fietsers moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden:
  • Een goed onderhouden fietspadennetwerk.
  • Fietsroutes moeten goed verlicht zijn.
  • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
  • Er moet een duidelijk fietsbeleid t.a.v. elektrische fietsen komen, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.
  • Snel en langzaam verkeer wordt gescheiden, bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden en fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is.
  • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.
 • De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.
 • De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. 
 • De handhaving van de verkeersregels binnen de bebouwde kom heeft een hoge prioriteit bij de politie en/of bij de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).
 • Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

Uitgaan

Laatst gewijzigd op: 15-11-13

Wat wil de ChristenUnie?

 • In Harderwijk moet iedereen veilig kunnen uitgaan, de hiervoor opgestelde collectieve huis- en gedragsregels worden nauwgezet gehandhaafd door de opstellers ervan.
 • De openingstijden van de horeca blijven zoals die nu zijn.
 • Geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
 • Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en privacy garanderen door goede wetgeving. Ook zal het gebruik geëvalueerd moeten worden.
 • Geen vestigig van nieuwe casino’s en/of gokhallen.
 • De gemeente werkt aan preventie van drank- en alcoholmisbruik.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.
 • Een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boetes niet wordt geschuwd.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

Sport

Laatst gewijzigd op: 10-11-13

Wat wil de ChristenUnie?

 • Het sportbeleid is zo opgezet dat Ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten. 
 • Het sportbeleid gaat om:
  • stimuleren van deelname
  • het ondersteunen en faciliteren van verenigingen en initiatieven
  • het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid 
  • een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Dit wordt mede invulling gegeven door het project Sportkracht.
 • In het minimabeleid wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting, zodat regelingen optimaal benut worden om sportdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds).

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

Goed onderwijs

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

Wat wil de ChristenUnie?

 • Meewerken aan initiatieven van MBO-/HBO-instellingen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Het stimuleren van bedrijven om leerwerkplekken te creëren, in het bijzonder voor groepen met achterstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldrol.
 • Bij onderwijsgebouwen moet aandacht zijn voor:
  •  het binnenklimaat van scholen
  • de speelruimte in en rond de school
  • de duurzaamheid van de gebouwen
  • de fysieke plek 
  • de sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk
 • Het geld dat vanuit de landelijke overheid voor onderwijshuisvesting ontvangen wordt, wordt daar ook aan uitgegeven. 
 • De maatschappelijke stage dient weer ingevoerd te worden.
 • Het stimuleren van brede scholen voor onze jeugd.
 • Stimuleer de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg). Bevorder daarbij een integrale gezinsaanpak.
 • Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.
 • Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats.
 • De bibliotheek moet als basisvoorziening behouden blijven.
 • Muziekonderwijs moet als basisvoorziening behouden blijven.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

ChristenUnie-wethouder Pieter Teeninga is verantwoordelijk voor onderwijs in Harderwijk.

Werkgelegenheid

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

De werkloosheid onder onze jongeren baart ons grote zorgen, aangezien zij hierdoor een ‘valse start’ maken, die gevolgen heeft voor de rest van hun leven. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van de overheid als van de samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. 

Wat wil de ChristenUnie?

 • Jeugdwerkloosheid moet nadrukkelijk aan de orde te komen bij alle plannen die de gemeente maakt op het gebied van het tegengaan van werkloosheid en het (re-)activeren van mensen.
 • De gemeente Harderwijk moet de lokale en regionale werkgelegenheid bevorderen.
 • Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Het mag niet zo zijn dat kinderen hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
 • Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.
 • Het is voor de gemeente, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die dit ook laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden. 
 • De gemeente Harderwijk moet het goede voorbeeld geven door meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om dat ook te doen.

Jeugdzorg

Laatst gewijzigd op: 28-01-14

In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie overgeheveld naar de gemeente Harderwijk. De voorbereiding daarop is in volle gang. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget.

Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan.

Wat wil de ChristenUnie?

 • De zorg moet dichter bij het kind/de jongere en moet in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld.
 • Uithuisplaatsingen moeten hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken, met name in het kader van de gedwongen jeugdzorg. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Om een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk te garanderen, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg gekoppeld aan de andere taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld: de decentralisatie van de AWBZ en de Participatiewet. Dit biedt ook de kans om de jeugdzorg op een soepele manier te laten overgaan in volwassenenzorg.

Hondenpoep

Laatst gewijzigd op: 09-12-13

Wat wil de ChristenUnie?

 • het door de ChristenUnie voorgestelde hondenpoepbeleid wordt ingevoerd:Hondenpoepbeleid
  • in onze gemeente wordt de houder van een hond altijd verplicht is om een hondenpoepzakje bij zich te hebben en te gebruiken
  • er geldt overal en altijd een opruimplicht, behalve in de zogenoemde hondenuitlaatzones en in het Strokelbos.
  • de gemeente moet de genoemde zones regelmatig opruimen
  • de gemeente moet nauwgezet handhaven.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?