Harderwijk, stad die in beweging blijft. Zorgzaam, aantrekkelijk en ondernemend.

gemeenteraadsvergadering Harderwijkdonderdag 20 april 2017

In de gemeenteraadsvergadering van 20 april sprak Jos Aikema namens de fractie van de ChristenUnie over de zogenaamde themarekening, de jaarrekening van onze gemeente en de verantwoording over het gevoerde beleid. Zijn conclusie: "Harderwijk blijft gelukkig een stad waar veel gebeurt, een stad die in beweging blijft. Zorgzaam, aantrekkelijk en ondernemend."

Hieronder vindt u zijn bijdrage.

Vanavond het debat over de themarekening waarbij dit college voor de laatste keer voor deze gemeenteraad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Goed om vanavond terug te kijken naar 2016 en zeker ook naar de uitvoering van het afgelopen collegeprogramma.

Je zou de themarekening kunnen zien als een saaie opsomming van getallen maar het is juist veel meer dan dat. Dit is het moment waarop we als gemeenteraad onze controlerende taak kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is de themarekening een mooi overzicht van allerlei projecten en initiatieven die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ik noem een aantal:

 • Het Waterfront is goed op stoom. De bouw en oplevering van huizen en de aanpak van het boulevardgebied zijn duidelijke signalen dat hier flink gewerkt wordt. Mooi ook om te zien dat de paragraaf uit de themarekening over het Waterfront een opsomming is van de vele activiteiten die worden uitgevoerd.

 • Ook de andere huizen- en grondverkoop zit in de lift. De wijken zijn in ontwikkeling!

 • Het project Samen kleuren we de stad krijgt steeds meer vorm. Mooi om te zien hoe samen met betrokken burgers de stad steeds meer kleur krijgt.

 • Een ander mooi voorbeeld van betrokkenheid van burgers is het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Daarnaast is dit ook een mooi voorbeeld van de cultuuromslag waarbij dit initiatief vanuit de samenleving opkwam.

Graag wil een aantal algemene opmerkingen maken bij het resultaat van 2016:

 • We zien dat er in de budgetoverheveling weer een stijgende lijn zit. We hebben hier vaak als raad over gesproken en zien nu dat de 1.9 miljoen weer een stuk hoger is dan vorig jaar. Wat gaat u hier als college aan doen om deze stijgende lijn naar beneden te buigen?

 • Het weerstandsvermogen is nu hoger dan het benodigde weerstandsvermogen. Goed om te zien dat we de risico’s kunnen afdekken en dat we het surplus kunnen betrekken bij de kadernota.

 • De accountantverklaring is er ook dit jaar nog niet. Het ziet er naar uit dat we bij het vaststellen van deze themarekening deze verklaring ook nog niet kunnen inzien. Zoals vorig jaar ook al genoemd, vinden we dit jammer. Kunnen we voor de besluitvorming in elk geval een concept verklaring krijgen? Of een deel verklaring?

Zorgzame stad

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving en in de zorg voor elkaar. De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers die samen een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar en die de samenleving leefbaar maken. De overheid heeft daar dan een dienstbare rol in.

 • Armoede onder kinderen: De beleidsnota Bestaanszekerheid is vastgesteld. Maar hoe staat het met de armoede onder kinderen? Zoals in het blad van VNG was te lezen wordt in veel gemeenten de doelgroep niet bereikt. Of omdat men, als gemeente, niet op de hoogte is van het bestaan van het Kindpakket of omdat bijvoorbeeld de doelgroep niet volledig in beeld is. Hoe is dit in Harderwijk?

 • We zijn ook blij dat via het OOGO intensief  wordt samengewerkt tussen alle betrokken partners om daarmee het aantal drop-outs in het onderwijs verder te verlagen en het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat met een startkwalificatie te verhogen.

 • De A28 : In 2016 en 2017 zijn geluidsmetingen gedaan en is er een onderzoek gedaan naar kosten voor vervanging van de geluidschermen. Het is goed om te lezen dat hier ook proactief op wordt geacteerd omdat ook het college hier niet de snelheid ziet die we als raad graag zien. Hierbij roepen we het college op om te blijven sturen om meters te maken.

Aantrekkelijke stad

Naast het zorgen voor elkaar in de samenleving moet Harderwijk ook een aantrekkelijk stad zijn. Aantrekkelijk voor burgers om in de wonen, voor ondernemers om te ondernemen, voor bedrijven om te vestigen en voor werkers om te werken.

Verschillende initiatieven zijn afgelopen jaar genomen om hieraan te werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is sport, recreatie en cultuur. Over de invulling van cultuur komen we met elkaar dit jaar nog te spreken. Cultureel ondernemersschap is wat de CU betreft een vereiste om cultuur ook betaalbaar te houden.

 • In 2016 zou Cultureel ondernemersschap worden ge-evalueerd. Waarom is deze evaluatie niet uitgevoerd? Juist zo’n evaluatie zou duidelijk kunnen maken of de kaders goed zijn neergezet en de definities goed zijn opgesteld. Komt deze er nog wel of is deze helemaal van de kaart gevallen?

 • SmartCity, we hebben het vorig jaar ook in onze bijdrage genoemd. Mooi dat de eerste verkenningen zijn uitgevoerd. Wij zien smartcity als meer dan alleen een methode om een duurzame samenleving te maken. Het kan meerdere doelen dienen we als gemeente hebben gesteld. We willen hierbij dan ook wijzen op de hackathon die 2 juni aanstaande wordt georganiseerd door oa de bedrijvenkring. Het zou goed zijn om hier als gemeente Harderwijk ook bij aan te sluiten. Hoe staat de wethouder daar tegenover?

Verbindende stad

We zijn blij dat nu de eerste stappen zijn gezet naar een nieuw samenwerkingsverband voor de regio. Mooi dat er nu vanuit strategie wordt samengewerkt en we met een elkaar naar een vernieuwde vorm gaan. We zijn blij met de richting die we hier zijn ingeslagen en zien dit met vertrouwen tegemoet.

namens de fractie van de ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Harderwijk, stad die in beweging blijft. Zorgzaam, aantrekkelijk en ondernemend.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.