Integrale tekst van het verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 ChristenUnie Harderwijk/Hierden

Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2014-2018

Inleiding

ChristenUnie, partij van de samenleving

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven in Harderwijk en Hierden.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die op de euro’s let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is.

De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving - voor een beter Harderwijk en Hierden.

Wij geloven dat God dit van ons wil:

Recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). 

De kracht van de samenleving

De ChristenUnie Harderwijk-Hierden gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in vrijheid van meningsuiting, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar.

Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving in Harderwijk en Hierden niet uit van regels en bureaucratie, maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent, de ondernemer en al die andere professionals. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen.

Samen het verschil maken

De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur van de gemeente Harderwijk uit van de menselijke maat. Burgers in Harderwijk en Hierden worden uitgedaagd om betrokken te zijn in wijken en buurten.

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of in het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel van deze sociale verbanden geen toekomst.

De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen, een bondgenoot van die samenleving. Samen willen wij het verschil maken.

De ChristenUnie maakt ruimte voor die samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk. De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht:

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7)

De ChristenUnie is een partij die de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Harderwijk en Hierden wil uitstralen en doorgeven. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

1. BETROUWBARE OVERHEID

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer samenleving.

Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht of samen-redzaamheid in te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Als het aan de ChristenUnie ligt, gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over de schutting’. Dat gebeurt helaas wel te vaak. Bij ons staat de overheid náást de mensen. Wij denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller en harder nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een toereikend vangnet.

Wij geven de overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers in Harderwijk en Hierden moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

De samenleving wordt steeds mondiger en autonomer en vraagt daarin een andere opstelling van de overheid. Er worden door deze mondige samenleving, die door de technologie over veel informatie beschikt, hoge eisen gesteld aan overheidshandelen, vooral over de transparantie van de overheid. De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid (raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren) die zo dichtbij staat. De ChristenUnie gaat voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook goede communicatie, van sociale media tot de balie. Wij nemen burgers in Harderwijk en Hierden serieus.

De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt, maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger.

Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met het aan haar toevertrouwde belastinggeld om.

1.1. De gemeente, dat zijn we samen

De ChristenUnie beschouwt de gemeente als 'de eerste overheid'. De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met de overheid.

De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primair opstellen als klant of rechthebbende, maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de lokale samenleving oppakken.

De gemeente Harderwijk moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert.

Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in de bouwsector) en bezuinigingen is de financiële druk op onze mooie gemeente zo groot geworden dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar in stand gehouden kunnen worden gehouden als overheid, samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder zetten. Uiteraard geldt hierbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Overheid en burger

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij nog steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen, enzovoort).

De ChristenUnie hanteert bij haar werk in de gemeenteraad een coöperatieve houding. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die onder meer zijn vastgelegd in dit verkiezingsprogramma.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken en buurten en het dorp Hierden en wil daar de gemeenschapszin bevorderen. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om haar bewoners te betrekken bij zaken die hen raken. De ChristenUnie draagt daarom het wijkgericht werken een warm hart toe. Hierbij vervullen de wijkmanagers en de wijkbeheerders een belangrijke rol. Deze ambtenaren vormen de schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat en de mensen in de wijken. Tegelijk mag van alle ambtenaren worden verwacht dat zij burgergericht opereren (zonder daarbij het grotere belang uit het oog te verliezen).

De ChristenUnie wil wijken en buurten eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij het uitgangspunt.

Buurtplatforms en wijkorganen krijgen onder voorwaarden geld om hun belangenbehartigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk moet kunnen worden aangetoond.

Participatie

De gemeente Harderwijk moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de gemeente moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is ook een kunst. Wij spreken liever van overheidsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de gemeente een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen. Participatie is hierbij geen bezuiniging, maar juist onze visie op de samenleving. Hierbij moet overigens bedacht worden dat participatie niet afgedwongen kan worden, maar enkel gestimuleerd en gefaciliteerd.

Als de gemeente wel een belangrijke rol in een proces heeft, dan wil de ChristenUnie dat de gemeente burgers, bedrijven, belangenbehartigers en andere betrokkenen zo vroeg, veel en vaak als mogelijk betrekt bij de vorming en uitvoering van dat beleid. Dat is een voorwaarde voor draagvlak en een vruchtbare samenwerking. Goed voorbeeld hiervan is de Wmo-raad.

De gemeente – zowel college als raad – ontwikkelt beleid voor participatie met duidelijke rollen, procedures en wederzijdse verwachtingen. De communicatie vanuit de gemeente verdient daarbij zorgvuldige aandacht.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt of individuele burgers.

Decentralisaties

De komende jaren wordt een flink aantal taken van de rijksoverheid en de provincie overgebracht (gedecentraliseerd) naar de gemeente Harderwijk: onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan naar de Wmo, de jeugdzorg gaat van de provincie naar de gemeente en met de Participatiewet komt onder andere de sociale werkvoorziening bij de gemeente. Ook bij het passend onderwijs vindt een stelselwijziging plaats waardoor de gemeente Harderwijk een grotere rol krijgt in de ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Deze ingezette decentralisaties en transformaties van allerlei vormen van zorg vereisen een zorgvuldige aanpak, waarbij er gelet moet worden op de geleverde kwaliteit en waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk. Hoewel het decentraliseren van taken naar gemeenten past bij de visie van de ChristenUnie, wordt het uitvoeren van de op handen zijnde decentralisaties een zware opgave. De zorg voor de zwakke blijft daarbij voor ons voorop staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal.

Het gaat om grote operaties, die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het is belangrijk om de (financiële) effecten van de stapeling van decentralisaties voor mensen die hier mee te maken hebben goed in beeld te hebben én aandacht te houden voor de financiële posities van de gemeente. Ook het tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd, is een punt van aandacht.

Gemeentelijke samenwerking

Samenwerking van de gemeente Harderwijk met omliggende gemeenten - in welk verband ook - moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste bestuurslaag en zijn daardoor verantwoordelijk.

De vorm en inhoud van de strategische alliantie van de RNV-gemeenten, samen met Hattem en Heerde, dient zorgvuldig en met instemming van alle acht gemeenten gestalte te krijgen. Ook binnen MeerinZicht en de Sociale Dienst Veluwerand dienen de belangen van de gemeente Harderwijk nauwlettend in ogenschouw te worden genomen.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie Harderwijk-Hierden streeft bij de diverse vormen van gemeentelijke samenwerking nadrukkelijk naar: “1+1=3”, waarbij de centrumpositie van Harderwijk op de Noordwest Veluwe niet uit het oog mag worden verloren. 

Concrete voorstellen
 • Harderwijk moet als regio- en centrumgemeente het initiatief nemen in de vooruitgang van deze regio en daarbij zorgvuldig samenwerken met de omliggende gemeenten.
 • De ChristenUnie gaat zich bezinnen over de rol, positie en onderlinge samenhang van de diverse gemeentelijke samenwerkingen, zoals: de RNV, de Sociale Dienst Veluwerand, de InclusiefGroep, de strategische alliantie en MeerinZicht.
 • Overbodige regelgeving moet worden voorkomen.
 • Waar algemene regels volstaan worden geen gedetailleerde vergunningen afgegeven.
 • Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt - wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle.
 • Elke wijk / buurt die eigen verantwoordelijkheid draagt, krijgt een eigen budget.

1.2. Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

De overheid heeft als de taak om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. De gemeente Harderwijk is zich er steeds van bewust dat zij daarbij de verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen, zoals bijvoorbeeld bij inbraakpreventie.

Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten in het oplossen daarvan. Bij de aanpak kunnen verschillende buurten om een verschillende aanpak vragen. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een eigen rol, naast de rol die politie en justitie hierin hebben. Juist burgers, winkeliers, scholen, bedrijven en woningcorporaties dragen bij aan de leefbaarheid in de buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard en rechtvaardig waar het moet, zacht en betrokken waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders.

De gemeente Harderwijk hanteert een integraal veiligheidsbeleid dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten en wijken en voert dat beleid ook nauwgezet uit. In een veiligheidsplan worden na te streven doelen en verantwoordelijkheden beschreven van de organisaties die binnen de samenwerking een rol spelen in het kader van de veiligheid. Partners in preventie en aanpak zijn behalve gemeente en politie onder andere ook welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, verslavingszorg, woningcorporaties en gezondheidszorg.

De ChristenUnie wil invloed uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten van de politie, zoals die in het integraal veiligheidsplan worden vastgesteld. Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen de gemeenteraad, de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie, waarin gesproken wordt over de behaalde resultaten en de voorgestelde prioriteiten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking en aanrijtijden van politie, brandweer en ambulances.

Burgers worden actief betrokken bij de veiligheid in huis, op straat en in de wijk. Burgers vormen dus ook de ogen en oren van de politie.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. Zij stimuleert de regierol van de gemeente om veiligheidsproblemen met verschillende maatschappelijke partners op te pakken via de verschillende keurmerken.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent. Hij is het aanspreekpunt voor burgers in de wijk en heeft een coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeester steeds meer wettelijke bevoegdheden om op te treden tegen geweld en overlast. Er moet genoeg menskracht beschikbaar zijn om deze wetten en regels goed te kunnen uitvoeren en handhaven.

Drugs en drank

De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met ouders, scholen, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente en per 1 januari 2014 wordt er ook in Harderwijk daadwerkelijk gehandhaafd. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De gemeenteraad moet in deze beginperiode dit dossier kritisch volgen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Concrete voorstellen
 • Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan en de daaruit voortvloeiende prioriteiten voor inzet van politie en andere organisaties worden de resultaten van veiligheidsonderzoeken en de bevindingen van wijkbewoners meegenomen.
 • De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de wijkagent, ook in het licht van het wijkgericht werken.
 • De wijkagent dient zich nadrukkelijk te profileren binnen zijn eigen wijk.
 • De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.
 • De brandweerzorg dient op orde te zijn, waarbij er blijvende aandacht is voor de rol van vrijwilligers.
 • De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling door politie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe faciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven en geven wij de samenleving een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk.
 • De ChristenUnie wil de vestiging van nieuwe casino’s en/of gokhallen voorkomen.
 • De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boetes niet wordt geschuwd.
 • Wij betrekken inwoners bij veiligheid en zetten in op burgernet en sms-alert.
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie.
 • Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt toepassen en inbedden in goede wetgeving en dit alles binnen een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.
 • In Harderwijk moet iedereen veilig kunnen uitgaan, waarbij de hiervoor opgestelde collectieve huis- en gedragsregels nauwgezet worden gehandhaafd.
 • De openingstijden van de horeca blijven zoals die nu zijn.
 • De ChristenUnie is tegen het uitbreiden van het aantal coffeeshops.

1.3. Financiën

Waar staat de ChristenUnie voor?

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de haar toegekende, beschikbare middelen.

De gemeente Harderwijk wordt geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Daarnaast zorgt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) ervoor dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van investeringen begrensd wordt. De gemeente wordt ook verplicht haar tegoeden bij het Rijk onder te brengen (schatkistbankieren). De verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moet de gemeente Harderwijk zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving.

De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de inkomsten uit de bouwleges onder druk. Dat geldt al evenzeer voor de opbrengsten uit de grondverkoop. De gemeente Harderwijk moet daarom de tering naar de nering zetten. Dit houdt in dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt en dat er prioriteiten moeten worden gesteld.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Bezuinigen is kiezen

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. De gemeente dient hierin transparant te zijn naar haar inwoners en organisaties.

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen die noodzakelijk zijn, maar stelt wel een paar grenzen:

Die posten die rechtstreeks te maken hebben met de ‘zwakkeren in de samenleving’ moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.

Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid en brandweerzorg, is terughoudendheid bij het verkleinen van het budget op zijn plaats.

Het spreekt voor ons vanzelf dat vooral bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft. Organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd, krijgen in beginsel geen gemeentelijke subsidie (meer). Externe adviesbureaus, projectmanagers e.d. worden alleen dan ingehuurd wanneer dit niet leidt tot een kostenverhoging.

Bij alle gemeentelijke projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd.

De ambtelijke organisatie van de gemeente blijft na de al doorgevoerde bezuinigingen op een zodanige sterkte dat zij haar taken efficiënt kan blijven uitvoeren.

Voor ons is uitgangspunt dat de OZB alleen met de inflatiecorrectie stijgt.

Lange termijn

Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. De gemeente Harderwijk zorgt hierbij voor voldoende (weerstands)vermogen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Toekomstige generaties mogen niet opgezadeld worden met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers.

Concrete voorstellen
 • De gemeente Harderwijk bevordert een innovatief en duurzaam inkoopbeleid.
 • Gemeentelijke belastingen en leges zijn in principe 100% kostendekkend.
 • De gemeente onderzoekt mogelijkheden om onbenutte belastingcapaciteit (bijvoorbeeld waar er nog geen sprake is van 100% kostendekkendheid) in te zetten als dekkingsmiddel.
 • De gemeente heeft een actieve informatieplicht wat betreft haar begroting en jaarrekening.
 • In het voorjaar van 2015 wordt in de gemeenteraad een zogenoemde ‘kerntakendiscussie’ gevoerd.
 • De gemeente ontwikkelt waar mogelijk nieuwe financieringsarrangementen, waarbij meer ruimte is voor particuliere middelen en waarbij particuliere initiatieven ook (mede) risicodragend zijn.

2. GEZONDE SAMENLEVING

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij staan voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, in gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken, waaronder het vrijwilligerswerk, zijn het cement van diezelfde samenleving. Dat zijn geen ‘mooie woorden’, maar belangrijke waarden.

Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor gemeenten. De taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van de lokale overheid, maar ook van de Harderwijkse en Hierdense samenleving. We zullen dit met elkaar op een goede manier moeten gaan invullen, waarbij van groot belang is dat er een goed basisniveau is.

God heeft ieder mens talenten gegeven. Talenten kunnen zich ontwikkelen door scholing, training en/of ervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt mede bepaald door de sociale en economische situatie, maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties. Wij willen ons inzetten voor een samenleving waar mensen tot hun recht kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de samenleving te kunnen dienen.

2.1. Samen zorgen

Decentralisaties en transities

Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren erg veel, zowel voor de gemeente als ook voor burgers en organisaties. Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de provincie werden geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met een fikse bezuiniging vanuit het Rijk op de bijbehorende budgetten. Burgers worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk.

De ChristenUnie wil graag meewerken aan deze decentralisaties van taken naar gemeenten en aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samen-redzaamheid, maar niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop dit plaatsvindt en met als uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip terecht komt.

Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Er waren in ieder geval wijzigingen nodig in de manier waarop wij de zorg in Nederland geregeld hebben. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, integraal en met meer maatwerk.

De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling dat de gemeente Harderwijk meer verantwoordelijk wordt voor het organiseren van goede zorg. De lokale overheid kan het beste zorgvragen samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg, vervoer, onderwijs of woon-zorgcomplexen en levensloopbestendige woningen. De kwaliteit van de zorg mag niet lijden onder de bezuinigingen.

Het is belangrijk om deze decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Dit is des te meer reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn situatie en omgeving. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente Harderwijk vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden.

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost. De gemeente Harderwijk stimuleert daarom vooral het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren enzovoort). Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de zwakkeren moeten blijven tonen.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang - voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

We moeten ook eerlijk onder ogen zien dat onze samenleving niet altijd zo samenhangend en zorgzaam is als beleidsmakers graag zouden willen. Decennia van individualisering hebben de sociale cohesie in heel veel wijken en verbanden uitgehold. Bij Wmo en jeugdzorg kan niet zomaar uitgegaan worden van de eigen kracht en/of zorgzaamheid van de buurt of de familie. Het vraagt om een extra inspanning, extra opleiding en een andere houding van gemeenten en professionals om die kracht aan te boren en de regie uit handen te geven. We moeten niet vergeten dat de samenleving heel ingewikkeld is geworden. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

De gemeente Harderwijk moet een visie ontwikkelen over hoe ze wil aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van burgers en hoe ze daarin wil samenwerken met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen en burgers. De gemeente moet in die visie dus ook nadrukkelijk naar de eigen rol kijken.

Jeugdzorg

In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie ook naar de gemeente Harderwijk overgeheveld. De voorbereiding daarop is in volle gang. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget.

Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind/de jongere en moet in betere samenhang met zijn omgeving worden geregeld. Uithuisplaatsingen moeten hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen. Niet alle taken die naar de gemeente toekomen kunnen lokaal worden georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken zelfs op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. Dit geldt vooral binnen het kader van de gedwongen jeugdzorg. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Om een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk te garanderen, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg gekoppeld aan de andere taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld: de decentralisatie van de AWBZ en de Participatiewet. Dit biedt ook de kans om de jeugdzorg op een soepele manier te laten overgaan in volwassenenzorg.

Versterken eerstelijns zorg

In het belang van het kind en om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen, zet de gemeente Harderwijk in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus). Daarnaast is het belangrijk dat sportclubs en andere amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen.

Versterken van de eigen kracht

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk worden ondersteund, zonder dat alle hulp direct door anderen wordt overgenomen. Daarom wordt met behulp van het sociale netwerk eerst een plan van aanpak opgesteld waarbij de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordt versterkt. Dit kan voorkomen dat kinderen te snel uit huis worden geplaatst. Dat vraagt van de professional een meer coachende houding.

In elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener het eerste aanspreekpunt en daarmee verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.

Waar nodig wordt een ‘Eigen Kracht’-bijeenkomst ingezet om een hulpvrager te ondersteunen bij het hervinden van zijn eigen kracht en het versterken van het netwerk

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat een belangrijke rol speelt in de jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Dat betekent dat naast de al bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, als ook het geven van advies en voorlichting, het CJG ook de taak krijgt om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie. Dat vraagt van het CJG een strakke aansturing onder regie van de gemeente, waarbij generalisten zoveel mogelijk de nodige zorg bieden en, indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de juiste tweedelijns zorg. Wij willen dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Verbinding met onderwijs

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school aanwezig. De school vormt zowel formeel als informeel een belangrijke schakel tussen de jongere, zijn ouders en zorgaanbieders.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor het weghalen van schotten en drempels tussen de verschillende vormen van zorg en/of zorgaanbieders, maar ook voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Wij hanteren als regel: één kind/gezin = één plan/regisseur.

Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht èn betrokken wordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij het ideaal.

De ChristenUnie benut de kracht van de samenleving en wil deze versterken. De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.

Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, dit buiten kerkmuren om. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek met hen aan.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat om zelf de regie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersysteem voor de inkoop van dagbesteding) en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past. Misbruik van PGB moet tegengegaan worden.

Wat betreft de huishoudelijke hulp stuurt de ChristenUnie aan op maatwerk. Belangrijk is hierbij om oog te houden voor de signalerende functie die deze voorziening heeft.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over investeringen op het gebied van domotica (huisautomatisering). De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële eigen bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeente worden verricht, niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van de zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook het delen van dure hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld scootmobielen, is bespreekbaar.

Parkeerpas voor zorgverleners

In steeds meer gemeenten wordt betaald parkeren/vergunningparkeren ingevoerd. Dit heeft voor zorgverleners zoals thuiszorgmedewerkers, kraamverzorgers en wijkverpleegkundigen tot gevolg dat ze, voordat ze naar hun cliënt kunnen, eerst een betaalautomaat moeten zoeken en een parkeerkaartje moeten kopen of bijvoorbeeld een bezoekerspas moeten regelen. Dat kost onnodig tijd en geld. De ChristenUnie wil dat zorgverleners gratis of tegen een gereduceerd tarief een vergunning kunnen krijgen.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging.

Volksgezondheid

Voor het welzijn van burgers en om te voorkomen dat burgers uiteindelijk een beroep moeten doen op dure vormen van zorg is het van belang dat de gemeente Harderwijk een proactieve opstelling heeft als het gaat om het lokale gezondheidsbeleid. Daarom moet de gemeente zorgen voor de instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) met de nodige deskundigheid.

Jeugdgezondheidszorg

In het kader van preventief gezondheidsbeleid en het zo vroegtijdig signaleren van problemen is een goede en effectieve opzet van de jeugdgezondheidszorg van groot belang. Daarbij is het belangrijk dat consultatiebureaus en schoolartsen zich niet alleen richten op de fysieke gezondheid van de jeugd, maar ook de sociale omgeving van het kind of de jongere kennen. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg naadloos verbonden is met het CJG.

Daar waar hulp bij de opvoeding en/of extra ondersteuning nodig is, wordt allereerst bekeken in hoeverre de ‘eigen omgeving’ hierin een rol kan spelen. Ter voorkoming van gezondheidsproblemen en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten.

Verslavingen

Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken wordt gezien als bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De gemeente Harderwijk gaat dit tegen door het nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Naast sportverenigingen kunnen ook kerken en andere maatschappelijke instellingen een rol spelen in de bewustwording en het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde levensstijl.

Bemoeizorg

De gemeentelijke gezondheidsdienst en de GGZ-instellingen (geestelijke gezondheidszorg) die lokaal actief zijn, werken nauw samen als het gaat om zorg voor die mensen die de stap naar de reguliere hulpverlening niet kunnen of willen maken, de zogenaamde ‘zorgmijders’.

Dak- en thuislozen

De gemeente Harderwijk moet adequate dak- en thuislozenopvang bieden. Deze moet bereikbaar zijn voor de doelgroep. Speciale aandacht moet er zijn voor dakloze jongeren en gezinnen.

Asiel en inburgering

Asielzoekers die in onze gemeente wonen doen een beroep op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente Harderwijk zet zich ervoor in dat er geen asielzoekers tussen wal en schip belanden en op straat terecht komen, met allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielgerechtigden.

Concrete voorstellen
 • De gemeente maakt samen met het maatschappelijk middenveld concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en andere risicogroepen.
 • Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente in training van ambtenaren, professionals en vrijwilligers.
 • Er worden laagdrempelige en eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg ontwikkeld.
 • Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers en voor het vrijwilligerswerk.
 • De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken en moskeeën en sluit waar mogelijk convenanten.
 • De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen en gehandicapten.
 • Hergebruik en gezamenlijk gebruik van (dure) hulpmiddelen.
 • Zorgverleners krijgen een parkeerpas.
 • Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarkten worden via convenanten aan banden gelegd.
 • Er is speciaal beleid voor dakloze jongeren en gezinnen (preventie, opvang en oplossing).
 • De gemeente vult het landelijke budget voor maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden met eigen middelen aan.
 • Jongeren worden uitgedaagd om te participeren.
 • Estrado wordt (ook) weer een jongerenontmoetingsplek.
 • Inschakelen diaconieën via het diaconaal platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen in het kader van ‘samen zorgen’.
 • Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties kunnen financieel ondersteund worden via cofinanciering.
 • Eén plan, één hulpverlener.

2.2. Werk en inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten. Zowel van de overheid als van de samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. Ook heeft de gemeente Harderwijk een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en zich voor een ander willen inzetten, het liefst in hun directe woonomgeving. Daar is er ook veel behoefte aan. Toch lukt het moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De ChristenUnie ziet meedoen als een kans of een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk worden beloond. Mensen die nog niet meedoen, moeten in eerste instantie worden uitgedaagd om mee te doen en als dat niet lukt, kan in voorkomende gevallen een verplichting tot meedoen worden opgelegd.

Het beleid moet erop worden gericht om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om zich te kunnen inzetten voor de samenleving. Het is daarom nodig dat de gemeente Harderwijk en haar maatschappelijke partners samen de behoefte inventariseren en afspreken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Inzet van mensen in het kader van maatschappelijke activering kan daarbij een eerste instrument zijn.

De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin…

 • …iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn talenten;
 • …het voor de gemeente, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die dit ook laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer/werkstage aan te bieden;
 • …mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen;
 • …vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.

De ChristenUnie wil investeren in een samenleving die gebaseerd is op ‘vertrouwen', in een samenleving waarin mensen worden gestimuleerd, uitgedaagd en beloond.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Bij bezuinigingen kiest de ChristenUnie in eerste instantie niet voor het verminderen of bemoeilijken van het gebruik van voorzieningen, maar om samen met de maatschappelijke partners te onderzoeken of de bezuiniging ook kan worden bereikt door een andere verdeling van verantwoordelijkheden, taken en middelen tussen de gemeente en de maatschappelijke partners. Zo kunnen bij schuldhulpverlening bepaalde taken in de voorbereiding of de nazorg worden uitgevoerd door (vrijwilligers van) maatschappelijke partners. De professionals die werkzaam zijn binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen zich zo richten op de ingewikkeldere taken en onderwerpen.

De werkloosheid onder onze jongeren baart ons grote zorgen, aangezien zij hierdoor een ‘valse start’ maken. Deze start heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Bij alle plannen die de gemeente maakt op het gebied van het tegengaan van werkloosheid en het (re-)activeren van mensen dient de jeugdwerkloosheid nadrukkelijk aan de orde te komen.

De ChristenUnie wil idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Er is in Harderwijk een voedselbank en men heeft het daar druk. Wij willen ervoor zorgen dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen en waar mogelijk willen wij ze steunen.

Wij vinden dat voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente Harderwijk mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten aanwijzen/aanbieden als leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen en moeten het aanvullende taken zijn. Ook het verrichten van vrijwilligerswerk kan als opstap dienen om weer maatschappelijk betrokken te raken. Mensen moeten daarbij wel keuzemogelijkheden hebben en ook zelf met voorstellen kunnen komen.

De ChristenUnie wil nadrukkelijk oog hebben voor de positie van ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn. Ook binnen de overheid moet men meer en meer rekening houden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen, eisen omtrent uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid.

Werken en participeren

De ChristenUnie stelt voor dat van iedereen die financieel afhankelijk is van de gemeente, de (gewijzigde) capaciteiten, beperkingen en ontwikkelingen daarin objectief en zorgvuldig worden bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente Harderwijk moet daarin zelf het goede voorbeeld geven. Bedrijven en organisaties worden verder uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor re-integratietrajecten. Daarbij moet wel bewaakt worden dat de trajecten een aantoonbaar positief effect hebben op (de kansen van) plaatsing in een functie op de arbeidsmarkt. Hierbij worden de werkgevers met zo min mogelijk administratieve rompslomp belast. Misbruik van re-integratiesubsidies dient krachtig bestreden te worden.

De mate waarin bedrijven en organisaties arbeidsgehandicapten in dienst nemen, bepaalt de noodzaak om als (samenwerkingsverband van) gemeente zelf te zorgen voor ‘beschut’ werk. Met betrekking tot ‘beschut’ werken wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een ‘sociale werkvoorziening’-indicatie of mensen die recht hebben op een Wajong- of bijstandsuitkering. Hoe het in de nieuwe Participatiewet en uiteindelijk lokaal of regionaal ook geregeld gaat worden, ons uitgangspunt is dat mensen die een ‘beschutte’ werkplek nodig hebben, deze ook moeten kunnen krijgen.

Concrete voorstellen
 • Voor iedereen die werk zoekt geldt: ‘één plan, één coach en één budget’.
 • Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening.
 • Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning te kunnen geven.
 • Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Het mag niet zo zijn dat kinderen hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
 • Inschakelen van de ‘eigen kracht’ van betrokkene(n) en zijn directe omgeving.
 • Goede samenwerking van de gemeente met woningcorporaties, voedselbank, diaconieën, hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, enzovoort om zorgbehoevenden zo snel mogelijk te kunnen helpen.
 • Convenant met woningcorporaties en energie- en waterbedrijven over het tijdig melden van betalingsachterstanden.
 • Convenant met woningcorporaties en energie- en waterbedrijven om in principe niet over te gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.
 • Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.
 • Zorg voor meer gelegenheid voor standhouders bij wijkwinkelcentra, waarbij er sprake dient te zijn van een aanvullend aanbod ten opzichte van de al aanwezige winkels.
 • De gemeente maakt beleid voor bedrijven aan huis, onder andere in bestemmingsplannen.
 • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.

2.3. Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie.

Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het gezin en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund worden (al dan niet door professionals). De ZorgAdviesTeams spelen hierbij een belangrijke rol.

We moeten wel constateren dat er steeds meer taken op scholen afkomen. Die ontwikkeling vraagt om zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid. Het vraagt ook om voldoende ondersteuning van de onderwijs-professionals, zoals de combinatiefunctionaris, om die taken goed te kunnen uitvoeren.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Passend onderwijs en jeugdbeleid

De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de veranderingen in het passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronder passend onderwijs). Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen ‘dubbelop’ te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekent een duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbij willen wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden gevonden.

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdzorg.

De kennis die bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) aanwezig is over spijbelaars/voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met een jongere. Zo kun je als gemeente gericht beleid ontwikkelen voor jongeren die dat echt nodig hebben.

Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn vaak onderschatte problemen in onze samenleving. De gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit kan veel ander leed, zoals armoede en sociale uitsluiting, voorkomen.

Kinderopvang

De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht op kinderopvanginstellingen door de GGD. De overheid wil ook ruimte blijven bieden aan en hindernissen wegnemen voor identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis.

Voorschoolse educatie

De ChristenUnie is van mening dat ook de keuze voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid èn mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente kan in dat kader faciliteren dat er een voldoende divers aanbod is.

In geval van achterstanden kan het wel een belangrijk middel zijn om deze achterstanden tijdig in te lopen. Zodanig is het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg zorgt voor een screening in de voorschoolse periode.

Concrete voorstellen
 • Zorg ervoor dat binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zoveel mogelijk zaken worden geagendeerd die in de gemeente Harderwijk spelen.
 • Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk.
 • De doordecentralisatie van de onderwijsgelden voor het voortgezet onderwijs vindt zorgvuldig en in goed overleg met de schoolbesturen plaats, waarbij in samenhang met de onderwijsvisie van de school de kwaliteitsverbetering van de huisvesting een belangrijke doelstelling is.
 • Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats.
 • Faciliteer dat er een goed en divers aanbod is voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij willen kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen.
 • Stimuleer de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg voor jongeren (CJG, jeugdzorg).
 • Het stimuleren van brede scholen voor onze jeugd.
 • Het faciliteren van huisvesting voor kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang in scholen.
 • De maatschappelijke stage dient weer ingevoerd te worden.
 • Het stimuleren van bedrijven om leerwerkplekken te creëren, in het bijzonder voor groepen met achterstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldrol.
 • Het gezamenlijk met het basisonderwijs opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).
 • Optimaal inzetten van combinatie-functionarissen op het gebied van cultuureducatie en sportonderwijs.
 • Stimuleren van initiatieven ter bestrijding van onderwijsachterstanden bij kinderen.
 • Meewerken aan initiatieven van MBO- en/of HBO-instellingen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

2.4. Cultuur, sport en recreatie

Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport, cultuur en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden voor jong en oud de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben sport, cultuur en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Beleid op de terreinen sport, cultuur en recreatie omvat primair het stimuleren van deelname, het ondersteunen en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Hieraan wordt mede invulling gegeven door het project Sportkracht.

De focus van de gemeente Harderwijk dient bij dit alles te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport ondersteunen wij vanuit de gemeente niet met financiën, maar wel op andere manieren. Topsport is echter wel een goede stimulans voor jongeren om te gaan of te blijven sporten. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom.

Ook ten aanzien van cultuur geldt dat de amateurkunst vanuit de gemeente Harderwijk wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Culturele instellingen worden - evenals andere instellingen in Harderwijk - in beperkte mate financieel ondersteund, maar moeten vooral door cultureel ondernemerschap hun ‘eigen broek ophouden’. Wat ons betreft zijn er grenzen te stellen aan culturele uitingen. Kunst die aanzet tot haat en/of racisme en kunst die godslasterlijk, aanstootgevend of kwetsend is voor personen of groeperingen verdient geen plek in de publieke ruimte. Binnen deze grenzen is men vrij om kunstzinnig/cultureel bezig te zijn.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Kunst en cultuur

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld om deel te nemen dan wel kennis te nemen van aspecten van kunst en cultuur, aangezien deze het leven kunnen verrijken en/of veraangenamen. Daarnaast kunnen kunst en cultuur leiden tot sociale samenhang: ofwel men vindt een kunstuiting gezamenlijk prachtig òf de meningen zijn zodanig verdeeld dat men juist daardoor met elkaar in gesprek gaat. Soms is de bedoeling om iemand tot nadenken te zetten en soms om mensen te laten genieten. De ene keer kunnen we er uren naar kijken en aan een andere kunstuiting gauw voorbijgaan. Hoe het ook zij: ‘Over smaak valt niet te twisten’.

De gemeente Harderwijk dient waar mogelijk ook de bereikbaarheid van kunst en cultuur te bevorderen. Dit kan door het opzetten van een ‘cultuurwijzer’ - naast de jaarlijkse sportwijzer - waarbij leerlingen van basisscholen kennis kunnen maken met kunst en cultuur.

Verder heeft de gemeente een voorbeeldfunctie in de rol van aanbieder van kunst, zowel in het gemeentehuis als in de openbare ruimte. De kunstcommissie wordt hierbij betrokken.

Wanneer de gemeente Harderwijk een subsidie verstrekt aan een culturele instelling dienen daar duidelijke prestatieafspraken aan ten grondslag te liggen.

Wat betreft het theater is de ChristenUnie van mening dat er in het Waterfront ruimte moet worden gevonden voor een multifunctioneel gebouw met een theaterfunctie. De bestaande randvoorwaarden wat betreft de bouwkosten en de jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van het huidige theater zijn hierbij uitgangspunt. In de laatste paar jaren is in voldoende mate aangetoond dat een zelfstandig theater in een eigen gebouw geen haalbare kaart is.

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de - al dan niet lange - lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Waar mogelijk wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven.

Het stadsmuseum, maar ook het gemeentelijk archief en overige archieven hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.

Bibliotheek en muziekonderwijs

De bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot (digitale) informatie is van belang voor onze inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Multifunctioneel en innovatief denken kan en moet ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen en andere maatschappelijke instellingen dient gestimuleerd te worden. Ook dient bezien te worden of en zo ja, hoe de huisvestingskosten naar beneden kunnen worden gebracht.

Muziek en muziekonderwijs kunnen een grote rol spelen bij de hiervoor genoemde balans tussen in- en ontspanning. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat er in Harderwijk de mogelijkheid bestaat om van muziek te kunnen genieten en muziekonderwijs te kunnen volgen.

Gebouwen en sportvelden

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud. In het accommodatiebeleid van de gemeente Harderwijk wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke, maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, zorginstellingen, enzovoort te benutten en samenwerking te versterken. Het accommodatiebeleid wordt afgestemd met omliggende gemeenten om na te gaan waar men elkaar kan versterken en om onnodige onderlinge concurrentie te voorkomen.

Zwembad ‘De Sypel’ moet naar de mening van de ChristenUnie zo optimaal mogelijk benut worden, onder andere door flexibele openingstijden in de zomermaanden.

De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Sportstimulering

Sportstimulering - en specifiek het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen – vinden wij belangrijk. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking-, mountainbike- en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken - zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt.

Concrete voorstellen
 • Voor kunst in de openbare ruimte wordt € 1, - per inwoner per jaar gereserveerd.
 • In het minimabeleid wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds).
 • In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden opgezet.
 • De bibliotheek als basisvoorziening dient behouden te blijven.
 • Muziekonderwijs als basisvoorziening dient behouden te blijven.

3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN

Waar staat de ChristenUnie voor?

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar ‘consuminderen’, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Ten behoeve van het versterken van de werkgelegenheid wordt gezamenlijk met (onder andere) de ondernemersverenigingen een beleidsplan opgesteld en ingevoerd over het op de kaart zetten van de stad Harderwijk.

Detailhandel

De ChristenUnie heeft hart voor de detailhandel. Het betreft hier hardwerkende ondernemers die een bepalende factor zijn in de lokale samenleving.

De ChristenUnie wil in nauw overleg met de ondernemers bezien hoe we bestaande winkelgebieden kunnen versterken, ook wanneer dat betekent dat bepaalde straten of gebieden ‘uit de markt’ worden gehaald.

De vastgestelde detailhandelsstructuurvisie is hierbij leidend en het Centrummanagement heeft hierbij een belangrijke ondersteunende rol.

Koopzondag

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere - en ongewenste - stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie is tegen het invoeren van koopzondagen in Harderwijk.

3.1. Economie

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Om de economie weer ‘vooruit te helpen’ stimuleert de gemeente het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte als de middellange termijn. Goed voorbeeld daarvan is de Techniek Academie. Ook dient er vanuit de gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers gerealiseerd te worden, (startende) ondernemers moeten zich welkom voelen in Harderwijk. Alleen dan kan (ook) de werkgelegenheid worden bevorderd.

Voormelde aantrekkelijkheid bestaat er onder meer in dat er voor de ondernemers één (digitaal) loket wordt geopend, waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren.

Door middel van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd èn wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die voortvloeien uit duurzaamheidsinvesteringen kunnen weer worden teruggestort in het fonds voor nieuwe investeringen.

De wijkwinkelcentra worden (waar nodig) opgewaardeerd en voorzien de wijk van een voldoende winkelaanbod.

Bedrijventerreinen

De gemeente Harderwijk kent met Lorentz een grootschalig bedrijventerrein dat bijzondere aandacht verdient: de gevestigde bedrijven moeten zoveel als mogelijk behouden blijven voor de werkgelegenheid en voor nieuwe bedrijven moet een aantrekkelijk vestigingsbeleid van kracht zijn.

Ook voor de kleinere bedrijventerreinen geldt dat ondernemers in staat moeten worden gesteld om hun onderneming te kunnen exploiteren. Overbodige regelgeving wordt afgeschaft.

Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. De ruimte moet efficiënt worden benut en samenwerking met andere gemeenten in de regio is op dit punt noodzakelijk. Het belang van de regionale economie staat centraal en niet de concurrentie tussen naburige gemeenten. Bedrijfsleven en burgers worden betrokken bij het (tijdelijke) alternatieve gebruik van braakliggende gronden (volkstuinen, inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel).

De ChristenUnie wil de mogelijkheid laten onderzoeken om Lorentz III deels in te richten als ‘web-valley’. Dit houdt in dat er ruimte moet komen voor webwinkels die ook een showroom willen inrichten. Hiermee combineer je de ‘clicks’ met de ‘bricks’, met als bijkomend voordeel dat dit de werkgelegenheid ten goede komt.

De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een ondernemersfonds en/of parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en om verduurzaming te stimuleren.

Bedrijventerreinen dienen optimaal ontsloten te zijn voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

Bedrijventerreinen, zoals het te revitaliseren bedrijventerrein ‘De Sypel’, worden in het vervolg duurzaam ingericht, bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.

De ChristenUnie pleit voor behoud en versterking van het Bouw- en Infrapark.

De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijventerreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen enzovoort. Ook kan er behoefte zijn aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten enzovoort en waar mogelijk faciliteert de gemeente dit.

Bloeiende binnensteden

Er wordt tijdig ingespeeld op de krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. Er dienen nieuwe beleidsregels opgesteld te worden om flexibeler in te kunnen spelen op wensen om grotere winkels achter meerdere gevels te kunnen realiseren. Onder leiding van het Centrummanagement wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen getracht het winkelcentrum van de binnenstad nog aantrekkelijker te maken

Het wonen in leegstaande woningen boven winkels wordt gestimuleerd en waar nodig en mogelijk worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen. Dit geldt vooral voor de randen van het winkelgebied, zoals de Smeepoortstraat en de Hoogstraat.

Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Een bloeiende binnenstad betekent overigens niet dat de winkels zeven dagen per week open moeten zijn.

Recreatie en toerisme

Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in onze gemeente vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd. Het project ‘Vitale Vakantieparken’ krijgt hierbij een belangrijke plaats op de gemeentelijke agenda.

Aan de randen van de stad komt voldoende uitloopgebied met een recreatieve functie, waardoor stad en land elkaar kunnen versterken. De ChristenUnie denkt hier vooral aan het overgangsgebied de Groene Zoom en aan de Ceintuurbaan. In de uitwerking van de Zuidelijke stadsrand mag het gebied van de Boekhorstlaan verkleuren naar een leisuregebied.

Harderwijk zoekt als Hanzestad nadrukkelijk andere Hanzesteden op om de recreatie en het toerisme te bevorderen en geeft hier lokaal ook de nodige aandacht aan.

Het aantal parkeer- en overnachtingsplekken voor campers wordt uitgebreid.

Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op de aanleg van een fietspadennetwerk, evenals de aanleg van (onverharde) wandelpaden.

Er is een goede balans in de promotie van Harderwijk en de omliggende gemeenten, waartoe nadrukkelijk ook de samenwerking wordt gezocht.

Concrete voorstellen
 • Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
 • De winkels blijven op zondag dicht.
 • Harderwijk blijft inzetten op de versterking van haar banden met andere Hanzesteden.
 • De leegstand van winkels wordt zo efficiënt mogelijk tegengegaan.
 • Parkeren verdient - en krijgt - blijvende aandacht.
 • De parkeertarieven worden jaarlijks geëvalueerd en besproken.
 • Bij aanbestedingen worden lokale ondernemers nadrukkelijk gevraagd mee te doen.
 • Onderzocht wordt of Lorentz III een ‘web-valley’ kan worden.
 • Zo mogelijk worden leegstaande winkels in de aanloopstraten getransformeerd naar woningen.
 • Het gebied rondom ‘De Harder’ wordt in deze raadsperiode en binnen de door de raad gestelde randvoorwaarden (verder) ontwikkeld.

3.2. Goed wonen en werken

Waar staat de ChristenUnie voor?

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal doet de ChristenUnie er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters binnen de bestaande woningvoorraad een steuntje in de rug krijgen, er voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er ruimte is voor nieuwbouw. De veranderingen in onder andere de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij past.

In afspraken met de lokale woningcorporaties wordt ingezet op behoud en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, omdat het tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving gaat.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de voorziening van goede, sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en duurzaam te kunnen bouwen, maar stelt daarbij wel duidelijke kaders via een gemeentelijke woonvisie. Hierbij dient vooral aandacht te zijn voor levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven en bouwen in eigen beheer door particulieren.

Tegelijkertijd is het goed als corporaties van de keuzes die zij maken nadrukkelijker verantwoording afleggen aan de lokale samenleving. Woningcorporaties dragen hierbij zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Deze leefbaarheid wordt niet alleen voor, maar vooral mèt bewoners tot stand gebracht.

Toekomstbestendig waterbeheer

‘Leven met water’ is een thema dat ook de gemeente Harderwijk raakt. Door de toename van versteende gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) en de verwachte toename van hemelwater dient de gemeente te zorgen voor een degelijk rioleringsplan waarin aandacht wordt geschonken aan de trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Scheiding van hemelwaterafvoer en riolering zal leiden tot een beperking van de vuilwater-overstorten. Goede samenwerking met waterschappen en een verantwoorde bodemsanering zijn hierbij belangrijk.

Hierden

Het kleinschalige, dorpse karakter van Hierden is een belangrijk kenmerk dat behouden dient te blijven. De Hierdense gemeenschap kent een rijk verenigingsleven met veel vrijwilligers en een hoge mate van zelfredzaamheid. De ChristenUnie waardeert deze gemeenschap, waar men oog heeft voor elkaar en men elkaar waar nodig helpt en ondersteunt.

In Hierden moeten er mogelijkheden blijven voor beperkte uitbreiding, bestemd voor de lokale bevolking. In voorkomende gevallen mag van diegenen die van die mogelijkheden gebruik maken een herkenbare bijdrage worden gevraagd aan landschappelijke versterking van het buitengebied.

Naast de positie van starters vraagt de ChristenUnie vooral aandacht voor ouderen met zorgbehoefte. Deze zorgbehoefte mag geen primaire reden zijn om op dikwijls hoge leeftijd het vertrouwde dorp te moeten verlaten. Ook in Hierden kan een bij die gemeenschap passende zorgzone worden gerealiseerd.

Het zogenoemde ‘eendengebied’ behoudt in deze raadsperiode haar agrarische functie in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. De mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie kan een mogelijke, aanvullende functie zijn.

Overlast

Diverse vormen van overlast zorgen voor veel ergernissen in de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Een terugkerende bron van ergernis is de hondenpoep. De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode een voorstel ingediend om dit tegen te gaan – wij staan nog steeds achter dit voorstel en zullen, indien uit de nog uit te voeren evaluatie blijkt dat het huidige beleid niet of onvoldoende werkt, (nogmaals) aandringen om dit voorstel tot beleid te maken.

Ook graffiti dient zo snel mogelijk verwijderd te worden, waarbij de schade uiteraard wordt verhaald op de dader(s). Vernielingen van openbare voorzieningen worden zo snel mogelijk hersteld, waarbij eveneens geldt dat de schade wordt verhaald op de dader(s).

Concrete voorstellen
 • De gemeente voert integraal woningmarktbeleid door middel van een woonvisie en stemt deze af met de omliggende gemeenten.
 • De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige woningen en wijken.
 • De bestaande starterslening voor starters binnen de bestaande woningmarkt wordt voortgezet.
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande woningen.
 • Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.
 • In gang gezette activiteiten voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (revitalisering en parkmanagement) worden voortgezet en waar mogelijk uitgebreid.
 • Verloedering en verrommeling van de openbare ruimte wordt tegengegaan, onder andere door heldere, flexibele en toekomkomstgerichte regelgeving en gecombineerd met een adequaat toezicht-en handhavingsbeleid.
 • Het verder uitwerken en realiseren van de plannen rond het stationsgebied.
 • De uitwerking van het Groene Zoomgebied, inclusief de daarbij behorende woningbouw, vindt in overleg plaats met de gemeente Ermelo.
 • In het Waterfront en in Drielanden-West wordt duurzaam en zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd.
 • Het door de ChristenUnie voorgestelde Hondenpoepbeleid wordt ingevoerd.

3.3. Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, maar de ChristenUnie wil dat de groeiende mobiliteit niet teveel ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, het vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: de fiets, het openbaar vervoer en de auto.

De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Het is hierbij van groot belang dat het beheer en het onderhoud van de voetpaden, fietspaden en wegen goed op orde zijn.

Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Fiets

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon/werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Een goed onderhouden fietspadennetwerk is hierbij onontbeerlijk. De veiligheid van fietsers moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden. Dit betekent onder meer dat fietsroutes goed verlicht moeten zijn en dat onveilige verkeerssituaties, zoals het begin en het eind van de Vitringasingel, voorkomen worden.

Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook een fietsbeleid op papier staan dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.

Voetgangers

Binnen de bebouwde kom dient steeds sprake te zijn van voldoende veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. Verhoogd liggende trottoirs zijn voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen en kinderwagens. In woonwijken worden bij voorkeur ‘30 kilometer’-zones aangelegd.

Openbaar vervoer

In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente stelt zich proactief op richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Hierbij gaat het ook over het railvervoer.

De gemeente is een directe medespeler als het om het faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat. De bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra en scholen wordt bevorderd en bushaltes zijn goed toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

Het openbaar vervoer wordt gepromoot door bijvoorbeeld informatie op stadsplattegronden, in de stadsgids en op de site van de gemeente. Het streven blijft hierbij om het NS-station Harderwijk op te waarderen tot een intercitystation, waarbij de komst van het ‘Randstadspoor’ tot de mogelijkheden blijft behoren.

Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer enzovoort).

Automobiliteit

Een goede autobereikbaarheid is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. Het wegennetwerk dient dan ook goed onderhouden te zijn.

Vervoer over het water

De mogelijkheden voor verdere bevordering van het containervervoer over water verdienen onze aandacht.

Parkeren

Een terugkerend discussiepunt binnen de gemeente Harderwijk is het parkeerbeleid. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn voldoende parkeerplaatsen en de hoogte van de parkeergelden. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat betaald parkeren nodig is en zoveel als mogelijk kostendekkend moet zijn. De parkeertarieven zijn niet in de eerste plaats een inkomstenbron, veeleer heeft het parkeerbeleid een regulerende werking.

De realisatie en de exploitatie van de parkeergarages in het Waterfront verdienen bijzondere aandacht. De (sociale) veiligheid is hierbij ook een belangrijk onderwerp.

De gemeente zet zich ervoor in dat bij alle ‘betaald parkeren’-locaties betaald kan worden met de (OV-)chipkaart. Via een goed ‘parkeerroute informatie systeem’ worden onnodige verkeersbewegingen voorkomen.

Verkeersveiligheid

De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Het aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) is in Nederland relatief laag, maar het kan zeker nog beter. De ChristenUnie Harderwijk zet in op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid, onder andere door onoverzichtelijke en/of onduidelijke verkeerssituaties onder de aandacht te brengen.

Concrete voorstellen
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • De gemeente beschikt over een verkeersveiligheidsplan met concrete uitwerkingen.
 • Snel en langzaam verkeer wordt gescheiden, bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden en fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is.
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden naar een ander systeem van bevoorrading van de winkels in de binnenstad.
 • De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen.
 • De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. De handhaving van de verkeersregels binnen de bebouwde kom heeft een hoge prioriteit bij de politie en/of bij de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).
 • Voortdurende aandacht voor fietsparkeren, zowel in de binnenstad als rond wijkwinkelcentra, het station en andere openbare voorzieningen.
 • Het OV-fietssysteem blijft behouden.
 • De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen.
 • Het in overleg met provincie en buurgemeenten aanleggen en onderhouden van (recreatieve) fietsroutes binnen het fietsnetwerk.
 • Bedrijven en toeristische trekpleisters worden met goed openbaar vervoer en fietspaden ontsloten.
 • Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen wordt gezorgd voor een goede infrastructuur voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
 • Er wordt een fiets-klachtenmeldpunt ingesteld.

3.4. Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert.

Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Afvalvrije stad

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld en verwerkt, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden.

Groene stad

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Stadslandbouw is daar een goed idee voor. Het verlevendigt de stad, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen.

Energieke stad

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen.

De gemeente doet alles om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc.

Het model energieke stad uit de routekaart naar een klimaat neutrale gemeente Harderwijk is leidend bij beleidsvorming en uitvoering. Het opwekken van windenergie kan eveneens tot de mogelijkheden behoren.

Onze stad

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen beter en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. Wat de ChristenUnie betreft, kan er differentiatie in het onderhoudsniveau aangebracht worden: op meer in het zicht liggende plekken kan onderhoudsniveau A of B gerealiseerd worden en op andere plekken blijft onderhoudsniveau C van kracht.

 

Waar gaat de ChristenUnie voor?

Klimaat en energie

We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie. Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk, waar het relevant is, meegenomen. Harderwijk werkt hierbij voortvarend aan de uitwerking en implementatie van de routekaart naar een klimaat-neutrale gemeente. Burgers, bedrijven, instellingen en gemeente werken hierbij samen en hebben aandacht voor innovatieve ontwikkelingen.

In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het stimuleren van fietsverkeer en gebruik van het openbaar vervoer en alternatieven voor de auto.

De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, bedrijven en woningcorporaties ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken. Er is sprake van uniforme en actuele energievoorschriften in de te verstrekken milieuvergunningen en een adequaat handhavingsbeleid. Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.

Energiebesparing door winkels en bedrijven wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld gesloten toegangsdeuren). Energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten minste vijf jaar worden opgenomen in de af te geven omgevingsvergunningen.

Bij de (her-)ontwikkeling van wijken en straten wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat. Zo mogelijk wordt een gescheiden systeem aangelegd. Voldoende ruimte voor het bergen van water bij hevige neerslag is van groot belang om wateroverlast te voorkomen. Het leggen van een koppeling van rioolrechten aan het waterverbruik is een instrument in de heffingssystematiek.

Afvalinzameling

Afvalscheiding bij de bron heeft een hoge prioriteit, waarbij nascheiding door de afvalverwerker ook als goed werkend instrument wordt ingezet.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de landelijke en regionale doelstelling dat gemiddeld 65% van het huishoudelijk afval in 2015 dient te worden hergebruikt. De mogelijkheid van ‘diftar’ dient hierbij niet te worden uitgesloten.

Er zijn voldoende (ondergrondse) containers voor onder meer glas, kleding en papier.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen in de samenleving en dit dient zoveel als mogelijk opgeruimd te worden. De extra middelen in het gemeentefonds voor de aanpak van het zwerfvuil worden hiervoor ook aangewend.

Stimuleren

Educatie en voorlichting aan kinderen (en hun ouders) over het belang van natuur en landbouw is belangrijk. Er wordt dan ook gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij inwoners en ondernemers.

Bij het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen kunnen vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook ‘De Hortus’ een rol speelt. Ook speciale activiteiten, zoals de Nationale Boomfeestdag, kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd.

Inwoners ontvangen subsidie om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen.

Het goede voorbeeld geven

De eigen gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op energiezuinigheid. Bij het afsluiten van leveringscontracten met energiebedrijven wordt uitgegaan van 100% duurzame energie.

In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid 100% duurzaam en zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria opgenomen, volgens de geldende normen. Het lokaal inkopen dient op basis van het reguliere inkoopbeleid te worden bevorderd.

Mogelijkheden om het stroomverbruik lokaal op te wekken worden gebruikt. Er zijn steeds meer en betere elektrische auto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische en ‘groene gas’-auto’s.

Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting). Door het gebruik van LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden.

Goede regels vragen om goede handhaving, bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente zoekt daarbij stevige samenwerking en afstemming met provincie, waterschap en justitie.

Concrete voorstellen
 • Er komen meer laadpunten voor elektrische auto's.
 • Zwerfvuil worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.
 • Kringloopactiviteiten worden bevorderd.
 • Onderhoudsniveau A of B wordt ingevoerd op daarvoor in aanmerking komende locaties.
 • Op het milieupark worden verschillende tarieven ingevoerd naar gelang van het afval dat wordt gebracht.
 • Er worden potentiële locaties aangewezen voor het opwekken van duurzame energie.

4. Waterfront

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het project Waterfront is een majeur project van onze gemeente, zowel financieel als ruimtelijk. Het omvat de transformatie van een vervuild en sterk verouderd bedrijventerrein tot een aantal hoogwaardige woonmilieus aan het water en de aanleg van een passantenhaven. Een levendige boulevard, waarbij de relatie tussen het water en de oude binnenstad weer wordt hersteld.

Met het Waterfront investeren we in onze toekomst, een investering met grote regionale en provinciale uitstraling. Het geeft volop kansen voor het bedrijfsleven en het toerisme van onze stad. Het Waterfront zal de kernkwaliteiten van onze stad verder oppoetsen en het culturele erfgoed versterken. Tegelijkertijd wordt een ernstig milieuprobleem (asbestvervuiling) opgelost, wordt de bereikbaarheid van de stad verbeterd en zal worden voorzien in nieuwe en ruimere parkeervoorzieningen voor de stad en het Dolfinarium.

De ChristenUnie vindt dat zoveel mogelijk burgers van onze gemeente moeten meeprofiteren van het Waterfront. Het woningbouwprogramma moet dan ook bestaan uit een evenwichtig pakket met ook betaalbare huur- en koopwoningen. Een dergelijk grootschalig project kost veel geld en kan alleen in nauwe samenwerking met hogere overheden (provincie, rijk) en private partijen worden gerealiseerd. Het uitgangspunt van kostendekkendheid is niet (langer) realistisch, zodat er ook financiële middelen van derden nodig zullen zijn. Uitgangspunt voor alle partijen moet zijn dat een hoogwaardig, maar betaalbaar Waterfront zal worden gerealiseerd.

In het Waterfront en in de nabijheid van het Dolfinarium zullen ook andere leisure-activiteiten dragers worden van de nieuwe inrichting van de boulevard. Wat de ChristenUnie betreft passen daarin bij de concrete uitwerking geen casino of andere gokverslavende activiteiten.

Het Waterfront moet aansluiten op de commerciële activiteiten in onze stad waardoor de verblijfsduur van de vele toeristen die jaarlijks onze stad bezoeken wordt verlengd.

Concrete voorstellen
 • Het zorgvuldig en consequent bewaken van de doelstellingen van het Waterfront en de financiële uitgangspunten, te weten een betaalbaar Waterfront;
 • Het realiseren van leisure-activiteiten die aansluiten bij de het goud van de historische binnenstad of het groen en blauw van de bossen en het water;
 • Geen automatenhallen en/of een casino in het Waterfront;
 • Het inpassen van het Dolfinarium als mede-drager van het Waterfront;
 • Het realiseren van een evenwichtig woningbouwprogramma met ook betaalbare huur- en koopwoningen;
 • Het realiseren van parkeervoorzieningen ten behoeve van de binnenstadbewoners en het toeristisch parkeren;
 • De start en de voortgang van het woningbouwprogramma in de komende raadsperiode.