Het college van burgemeester en wethouders

Het college van B&W

V.l.n.r.: Gert-Jan van Noort (SHA), gemeentesecretaris Rudi Tink, Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD), burgemeester Harm-Jan van Schaik (CDA), Pieter Teeninga (ChristenUnie) en Jeroen de Jong (CDA).

Het college van burgemeester en wethouders, vaak afgekort B&W, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Harderwijk heeft vier wethouders, die ieder een bepaald terrein behandelen. Dat terrein noemen we een portefeuille. Ook de burgemeester heeft een portefeuille, zij het politiek gezien een minder gevoelige. Het college is tevens belast met de uitvoering van allerlei wetten. Voor alles wat zij in de uitoefening van hun functie doen en nalaten zijn B&W verantwoording schuldig aan de gemeenteraad.

Coalitieakkoord “Vernieuwing door verandering”

De partijen ChristenUnie, CDA, SHA en VVD hebben een coalitieakkoord bereikt. Dit coalitieakkoord op hoofdlijnen geeft richting aan de koers van de gemeente Harderwijk voor de periode 2014 - 2018. 

De speerpunten van de coalitie zijn

  • de decentralisatie van taken,
  • de cultuuromslag,
  • de ruimtelijke opgaven
  • recreatie en toerisme. 

U kunt het gehele coalitieakkoord lezen via coalitieakkoord 2014-2018 (pdf, 0,1 MB).