ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam van de Afdeling: ChristenUnie Harderwijk
RSIN: 815271025
KvK-nummer: 08125666

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Bezoekadres

Doelstelling

De lokale afdeling Harderwijk heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag en zoals verwoord in het kernprogramma en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Grondslag

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast en als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doel

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:

Preambule kernprogramma

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet voor gerechtigheid in Nederland en in heel de wereld:

Dienstbare samenleving

God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Hier vindt u het volledige kernprogramma.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het geagendeerd voor de ledenvergadering. Het laatste jaarverslag vindt u hieronder.

ChristenUnie Harderwijk jaarverslag 2018.pdf

ChristenUnie Harderwijk jaarverslag 2018.pdf

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiƫle verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hieronder.

Giften

2012-2013

Periode  01-11-2012 t/m 31-10-2013 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 1.405,00
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2013-2014

Periode  01-11-2013 t/m 31-10-2014 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 2.225,00
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2014-2015

Periode  01-11-2014 t/m 31-10-2015 
aantal ontvangen giften   18
en de hoogte daarvan   € 826,39
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2015-2016 (verlengd boekjaar)

Periode  01-11-2015 t/m 31-12-2016 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 4495,--
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen