ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam van de Afdeling: ChristenUnie Harderwijk
RSIN: 815271025
KvK-nummer: 08125666

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Doelstelling

De lokale afdeling Harderwijk heeft tot doel op lokaal en provinciaal niveau een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt:


Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in de beginselverklaring.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiƫle verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hieronder.

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2018

Giften

2012-2013

Periode  01-11-2012 t/m 31-10-2013 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 1.405,00
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2013-2014

Periode  01-11-2013 t/m 31-10-2014 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 2.225,00
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2014-2015

Periode  01-11-2014 t/m 31-10-2015 
aantal ontvangen giften   18
en de hoogte daarvan   € 826,39
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen

2015-2016 (verlengd boekjaar)

Periode  01-11-2015 t/m 31-12-2016 
aantal ontvangen giften   
en de hoogte daarvan   € 4495,--
 
Overzicht van bijdragen > € 4500,-- geen