Werken, wonen, leven

Thema: werken, wonen, leven

 • Afval

  De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn en voor 2025 is dit nog slechts 30 kilo. Omdat in afval waardevolle grondstoffen zitten, moeten we afval zien als grondstof die kan worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. Voor de inwoners van Harderwijk en Hierden houdt dit in dat er bewust moet worden omgegaan met afval en afvalscheiding.

  Concreet

  • Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij dient er bijzondere aandacht te zijn voor gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en bewoners van hoogbouw en binnenstad.
  • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit. De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
  • Er wordt meegedaan aan bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
  • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
  • Het nieuwe afvalbrengstation, al of niet gezamenlijk met de gemeente Ermelo, moet hierbij een belangrijke rol spelen. Het principe is dat herbruikbare grondstoffen gratis gebracht kunnen worden en voor restafval betaald moet worden.
 • Bedrijventerreinen

  De gemeente Harderwijk kent een grootschalig bedrijventerrein (Lorentz), dat bijzondere aandacht verdient: de gevestigde bedrijven moeten zoveel als mogelijk behouden blijven voor de werkgelegenheid, en voor nieuwe bedrijven moet een aantrekkelijk vestigingsbeleid van kracht zijn.

  Ook voor de kleinere bedrijventerreinen geldt dat ondernemers in staat moeten worden gesteld om hun onderneming te kunnen exploiteren. Overbodige regelgeving wordt afgeschaft.

  Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. De ruimte moet efficiënt worden benut en samenwerking met andere gemeenten in de regio is op dit punt noodzakelijk. Het belang van de regionale economie staat centraal en niet de concurrentie tussen naburige gemeenten. Bedrijfsleven en burgers worden betrokken bij het (tijdelijke) alternatieve gebruik van braakliggende gronden (volkstuinen, inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel).

  De ChristenUnie wil de mogelijkheid (laten) onderzoeken om Lorentz III deels in te richten als ‘web-valley’. Dit houdt in dat er ruimte moet komen voor webwinkels, die ook een showroom willen inrichten. Hiermee combineer je de ‘clicks’ met de ‘bricks’, met als bijkomend voordeel dat dit de werkgelegenheid ten goede komt.

  De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een ondernemersfonds en/of parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en om verduurzaming te stimuleren.

  Bedrijventerreinen dienen optimaal ontsloten te zijn voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

  Bedrijventerreinen, zoals het te revitaliseren bedrijventerrein ‘De Sypel’, worden in het vervolg duurzaam ingericht, bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.

  De ChristenUnie pleit voor behoud en versterking van het Bouw- en Infrapark.

  De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijventerreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook kan er behoefte zijn aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc. Waar mogelijk faciliteert de gemeente dit.

 • Vluchtelingen

  De gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende geïnvesteerd wordt in de begeleiding van nieuwkomers.

  De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. ‘Asielzoekerswijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.

  Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

  De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.

  Concreet

  • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd en gestimuleerd.
  • Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
  • Gemeentebesturen maken, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.
  • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Statushouders wordt maatwerk aangeboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.
 • Vrijwilligers

  De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld bij Stichting Present, de Oude Synagoge, de Voedselbank, het Rode Kruis en sportverenigingen, zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

  Concreet

  • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op de inzet en het stimuleren van vrijwilligers.
 • Inclusieve samenleving

  In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Voor de ChristenUnie is algemene toegankelijkheid de norm. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Harderwijk om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving.

  De openbare ruimte en het openbaar vervoer worden op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in Harderwijk en zich er zelfstandig kunnen redden.

  De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

  Concreet

  • De gemeente ontwikkelt een inclusie-agenda om een toegankelijke samenleving voor iedereen mogelijk te maken.
  • Gemeentelijke gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en voor mensen die een hulpmiddel gebruiken. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt hieraan ook aandacht besteed.
 • Langer zelfstandig

  Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Harderwijk daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties, een grote verantwoordelijkheid heeft.
  Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moeten toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten.

  Concreet

  • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
  • De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen.
  • Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
 • Cultuur

  Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Door middel van subsidies kan hierbij ondersteuning worden gegeven aan Stadsmuseum en archief. Het Stadsmuseum heeft een cultuurhistorisch belang. De komst van het Marius van Dokkum museum in de Hortus vormt een mooie aanvulling op het culturele aanbod. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.

  Tot de Harderwijkse cultuur behoren ook de Visserijdagen, Aaltjesdagen en de Hanzedagen. Deze evenementen zijn ook goed voor de lokale economie en de ontwikkeling van het toerisme.

  Concreet

  • Voor kunst in de openbare ruimte wordt één euro per inwoner per jaar gereserveerd.
 • Bibliotheek

  De bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en biedt alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Gelet hierop moeten de bibliotheekvoorzieningen behouden worden, waarbij de subsidierelatie met de gemeente blijvende aandacht verdient. Samenwerking met scholen dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden.

 • Sportstimulering

  Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

  Concreet

  • In het beleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
  • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
  • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcohol- en rookconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen is hiervoor een goed instrument.
  • In elke wijk blijft een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
  • Elk kind heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Het schoolzwemmen blijft gehandhaafd.
 • Sportaccomodaties (gebouwen en sportvelden)

  Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid - zowel financieel als praktisch.

  De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

  In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke, maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Waar mogelijk dient het accommodatiebeleid met omliggende gemeenten afgestemd te worden, om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

  Concreet

  • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
  • Bij het realiseren van (nieuwe) sportaccommodaties wordt afstemming met omliggende gemeenten gepleegd.
  • De openingstijden van het zwembad worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de gebruikers, bijvoorbeeld langere openstelling bij zomers weer.
 • Werk

  De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.

  Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden voorkomen.

  De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Economische groei is geen doel op zich maar een middel om de samenleving te ontwikkelen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.

  Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

  De ChristenUnie wil nadrukkelijk oog hebben voor de positie van ZZP-ers. Er moet rekening worden gehouden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen, eisen omtrent uitkeringen en budgetbeheer.

  Concreet

  • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
  • De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken;
  • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
  • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden worden beloond;
  • De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
 • Armoede

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

  Concreet

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • Voor mensen met een bijstandsuitkering wordt de collectieve zorgverzekering gehandhaafd.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • Onder andere scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • Schulden

  Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.

  Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.

  Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie, financiële middelen of een vervoersmiddel.

  Concreet

  • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen;
  • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank, diaconieën of ZorgDat.
  • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.
  • Huisuitzetting moet voorkomen worden.
  • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
  • Eén schuldenaar, één regisseur.
 • ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel)

  Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Omdat deze mensen niet tussen wal en schip mogen vallen, moeten mensen met een laag besteedbaar inkomen ook gebruik kunnen maken van sociale regelingen.

  De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

  Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden bevorderen.

 • Recreatie

  Samen met ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Harderwijk en Hierden wordt gestimuleerd. Dit plan wordt in het kader van ‘Visit Veluwe’ afgestemd met de (regionale) belangen van de Veluwe. Verder verdient hierbij het Hanzeverleden van Harderwijk bijzondere aandacht. Het project ‘Vitale Vakantieparken’ dient tot een goede en zorgvuldige afronding te komen. Ook een lokaal project als ‘Barcelona op de Veluwe’ verdient bijzondere aandacht.

  Concreet

  • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters zoals het Strandeiland en de Zwaluwhoeve wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen.
  • Inzet op gebiedspromotie, samen met inwoners en lokale ondernemers.
  • Er dienen in Harderwijk voldoende camperplaatsen te komen.
  • De leisurefunctie van / in het Waterfront dient maximaal ingevuld te worden.