Economie

Thema: economie

 • Economie

  Om de economie weer ‘vooruit te helpen’ stimuleert de gemeente het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, op zowel de korte en middellange termijn. Goed voorbeeld daarvan is de Techniek Academie. Ook dient er vanuit de gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers gerealiseerd te worden, (startende) ondernemers moeten zich welkom voelen in Harderwijk. Alleen dan kan (ook) de werkgelegenheid worden bevorderd.

  Voormelde aantrekkelijkheid bestaat er onder meer in dat er voor de ondernemers één (digitaal) loket wordt geopend, waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als aanspreekpunt te functioneren.

  Door middel van duurzaamheidsleningen, waardoor particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die voortvloeien uit duurzaamheidsinveste-ringen kunnen weer worden teruggestort in het fonds voor nieuwe investeringen.

  De wijkwinkelcentra worden (waar nodig) opgewaardeerd en voorzien de wijk van een voldoende winkelaanbod.

 • Bedrijventerreinen

  De gemeente Harderwijk kent een grootschalig bedrijventerrein (Lorentz), dat bijzondere aandacht verdient: de gevestigde bedrijven moeten zoveel als mogelijk behouden blijven voor de werkgelegenheid, en voor nieuwe bedrijven moet een aantrekkelijk vestigingsbeleid van kracht zijn.

  Ook voor de kleinere bedrijventerreinen geldt dat ondernemers in staat moeten worden gesteld om hun onderneming te kunnen exploiteren. Overbodige regelgeving wordt afgeschaft.

  Voor verouderde bedrijventerreinen wordt gekeken naar verantwoorde revitalisering en herstructurering. De ruimte moet efficiënt worden benut en samenwerking met andere gemeenten in de regio is op dit punt noodzakelijk. Het belang van de regionale economie staat centraal en niet de concurrentie tussen naburige gemeenten. Bedrijfsleven en burgers worden betrokken bij het (tijdelijke) alternatieve gebruik van braakliggende gronden (volkstuinen, inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel).

  De ChristenUnie wil de mogelijkheid (laten) onderzoeken om Lorentz III deels in te richten als ‘web-valley’. Dit houdt in dat er ruimte moet komen voor webwinkels, die ook een showroom willen inrichten. Hiermee combineer je de ‘clicks’ met de ‘bricks’, met als bijkomend voordeel dat dit de werkgelegenheid ten goede komt.

  De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een ondernemersfonds en/of parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en om verduurzaming te stimuleren.

  Bedrijventerreinen dienen optimaal ontsloten te zijn voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

  Bedrijventerreinen, zoals het te revitaliseren bedrijventerrein ‘De Sypel’, worden in het vervolg duurzaam ingericht, bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.

  De ChristenUnie pleit voor behoud en versterking van het Bouw- en Infrapark.

  De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijventerreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen etc. Ook kan er behoefte zijn aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc. Waar mogelijk faciliteert de gemeente dit.

 • Financieel beleid

  Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er maatwerk mogelijk voor mensen met weinig financiële draagkracht.

  In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s toegenomen. Deze risico’s kunnen worden opgevangen door een zorgvuldige begroting met voldoende aandacht voor financiële reserves. Toekomstige generaties mogen niet de rekening krijgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

  Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en de jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen (kunnen) afwegen. Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

  De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.

  De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie. Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij behulpzaam zijn, mits ze gericht worden ingezet en geen (politiek) doel op zich worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie is voorstander van wijkbudgetten.
  • Gemeentelijke belastingen zijn in principe 100% kostendekkend.
  • De lokale lastendruk (waaronder de ozb) stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
  • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zoveel mogelijk kostendekkend.
  • Bij het inkoopbeleid zijn duurzame criteria een harde eis, zoals fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Bezuinigen door kritisch te zijn op:
   • Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd
   • De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.
 • Koopzondag

  Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien de koopzondagen als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Door koopzondagen wordt het voor kleine zelfstandigen nóg moeilijker om het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie gunt ook hen en hun gezinnen een rustmoment in de week.

  De ChristenUnie blijft daarom opkomen voor de waarde van die rustdag. De ChristenUnie is dan ook geen voorstander van invoering van een koopzondag in de gemeente Harderwijk.

  Concreet

  • De ChristenUnie is geen voorstander van invoering van een koopzondag in de gemeente Harderwijk.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, mag er geen sprake zijn van een contractuele verplichting voor ondernemers om hun winkel te openen.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, moet hierbij rekening worden gehouden met de kerkgang.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, geldt dit voor een beperkt aantal zondagen.
 • Vrijwilligers

  De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld bij Stichting Present, de Oude Synagoge, de Voedselbank, het Rode Kruis en sportverenigingen, zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

  Concreet

  • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op de inzet en het stimuleren van vrijwilligers.
 • Armoede

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

  Concreet

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • Voor mensen met een bijstandsuitkering wordt de collectieve zorgverzekering gehandhaafd.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • Onder andere scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • Recreatie

  Samen met ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Harderwijk en Hierden wordt gestimuleerd. Dit plan wordt in het kader van ‘Visit Veluwe’ afgestemd met de (regionale) belangen van de Veluwe. Verder verdient hierbij het Hanzeverleden van Harderwijk bijzondere aandacht. Het project ‘Vitale Vakantieparken’ dient tot een goede en zorgvuldige afronding te komen. Ook een lokaal project als ‘Barcelona op de Veluwe’ verdient bijzondere aandacht.

  Concreet

  • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters zoals het Strandeiland en de Zwaluwhoeve wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen.
  • Inzet op gebiedspromotie, samen met inwoners en lokale ondernemers.
  • Er dienen in Harderwijk voldoende camperplaatsen te komen.
  • De leisurefunctie van / in het Waterfront dient maximaal ingevuld te worden.