Gezin

Thema: gezin

 • Alcohol

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Ook dient het gesloten Horecaconvenant nauwgezet nageleefd te worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik.
  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • ‘Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de Algemene Politie Verordening (APV) verboden.
 • Drugs

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  De ChristenUnie is geen voorstander van coffeeshops, maar realiseert zich dat de aanwezigheid van een coffeeshop tot minder overlast leidt dan wanneer er geen coffeeshop is. Hierbij is het recentelijk ingevoerde ‘stichtingsmodel’ , waarbij er aandacht is voor preventie en waarbij de opbrengst ten goede komt aan de samenleving, een beter alternatief dan een commerciële coffeeshop. In geval van overlast moet er streng worden opgetreden. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Hierbij dient voorts het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) aangehouden te worden.

  Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden en growshops zijn verboden.
  De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van drugsverslaving.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • De gemeente maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • Gokverslaving

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Concreet

  • De vestiging van nieuwe casino’s moet worden voorkomen.
  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van gokverslaving.
 • Prostitutie

  Prostitutie is geen gewoon beroep. Mensen zijn te waardevol om te werken in de prostitutie.Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.

  Concreet

  • Wijkteam/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over melding en begeleiding.
  • Op scholen wordt, zowel aan de ouders als aan jongeren, voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys.
 • Mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn een versterking van de eigen kracht van een gezin, familie of buurt. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Jeugdige mantelzorgers verdienen in het bijzonder aandacht. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

  Concreet

  • De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
  • Indien mogelijk en/of gewenst zijn mantelzorgers aanwezig bij de keukentafelgesprekken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke overbelasting van mantelzorgers.
  • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning, zoals bijvoorbeeld respijtzorg.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
  • Het mantelzorgcompliment blijft bestaan.
 • Verslaving

  Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk.Voorlichting op scholen moet vooral gericht zijn op preventie en pas daarna op het veilig gebruik en controle van verslavende middelen.

  Concreet

  • Voorlichting aan jongeren gericht op preventie wordt gestimuleerd.
  • Preventie heeft een belangrijke plek in het lokale gezondheidsbeleid. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met derden, waaronder zorgverzekeraars.
 • Koopzondag

  Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien de koopzondagen als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Door koopzondagen wordt het voor kleine zelfstandigen nóg moeilijker om het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie gunt ook hen en hun gezinnen een rustmoment in de week.

  De ChristenUnie blijft daarom opkomen voor de waarde van die rustdag. De ChristenUnie is dan ook geen voorstander van invoering van een koopzondag in de gemeente Harderwijk.

  Concreet

  • De ChristenUnie is geen voorstander van invoering van een koopzondag in de gemeente Harderwijk.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, mag er geen sprake zijn van een contractuele verplichting voor ondernemers om hun winkel te openen.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, moet hierbij rekening worden gehouden met de kerkgang.
  • Indien de koopzondag toch in Harderwijk wordt ingevoerd, geldt dit voor een beperkt aantal zondagen.
 • Vrijwilligers

  De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld bij Stichting Present, de Oude Synagoge, de Voedselbank, het Rode Kruis en sportverenigingen, zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

  Concreet

  • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op de inzet en het stimuleren van vrijwilligers.
 • Kindermishandeling

  Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.
  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Harderwijk. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
  • Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van baby’s.
 • Bibliotheek

  De bibliotheek is van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en biedt alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Gelet hierop moeten de bibliotheekvoorzieningen behouden worden, waarbij de subsidierelatie met de gemeente blijvende aandacht verdient. Samenwerking met scholen dient zoveel mogelijk gestimuleerd te worden.

 • Sportstimulering

  Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

  Concreet

  • In het beleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
  • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
  • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcohol- en rookconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen is hiervoor een goed instrument.
  • In elke wijk blijft een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
  • Elk kind heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Het schoolzwemmen blijft gehandhaafd.
 • Sportaccomodaties (gebouwen en sportvelden)

  Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid - zowel financieel als praktisch.

  De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

  In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke, maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Waar mogelijk dient het accommodatiebeleid met omliggende gemeenten afgestemd te worden, om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

  Concreet

  • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
  • Bij het realiseren van (nieuwe) sportaccommodaties wordt afstemming met omliggende gemeenten gepleegd.
  • De openingstijden van het zwembad worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de gebruikers, bijvoorbeeld langere openstelling bij zomers weer.
 • Opvangvoorzieningen

  De gemeente heeft de verplichting om mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

  Concreet

  • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Harderwijk slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
  • Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden zo mogelijk verplicht via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.
  • Jongeren en gezinnen in de opvang krijgen maatwerk.
  • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
 • Gezinnen

  Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen handreikingen krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.

  De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig, omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Harderwijk, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.

  Concreet

  • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn.
  • (Gratis) spreekuren voor relatie en opvoeding. Vechtscheidingen voorkomen door vroegtijdig inzetten van mediators.
 • Armoede

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

  Concreet

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • Voor mensen met een bijstandsuitkering wordt de collectieve zorgverzekering gehandhaafd.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • Onder andere scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • Schulden

  Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.

  Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.

  Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie, financiële middelen of een vervoersmiddel.

  Concreet

  • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen;
  • Wachttijden worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank, diaconieën of ZorgDat.
  • De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.
  • Huisuitzetting moet voorkomen worden.
  • Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen in aanmerking voor urgentie.
  • Eén schuldenaar, één regisseur.