Veiligheid

Thema: veiligheid

 • Drugs

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  De ChristenUnie is geen voorstander van coffeeshops, maar realiseert zich dat de aanwezigheid van een coffeeshop tot minder overlast leidt dan wanneer er geen coffeeshop is. Hierbij is het recentelijk ingevoerde ‘stichtingsmodel’ , waarbij er aandacht is voor preventie en waarbij de opbrengst ten goede komt aan de samenleving, een beter alternatief dan een commerciële coffeeshop. In geval van overlast moet er streng worden opgetreden. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Hierbij dient voorts het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) aangehouden te worden.

  Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden en growshops zijn verboden.
  De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van drugsverslaving.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • De gemeente maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • Alcohol

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Ook dient het gesloten Horecaconvenant nauwgezet nageleefd te worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik.
  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • ‘Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de Algemene Politie Verordening (APV) verboden.
 • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)

  Op 21 maart 2018 stemmen we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn belangrijk voor de ChristenUnie: we willen ook in de komende periode ons geloof een stem geven en waardevol zijn in de politiek.

  Tegelijkertijd wordt het referendum over de Wiv gehouden – de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die wet is belangrijk omdat er in staat wat de veiligheidsdiensten wel en niet mogen. Het voorstel waar in het referendum over wordt gestemd, is een modernisering van een oudere wet. In de wet gaat het om de veiligheid in en van ons land en een zorgvuldige omgang met privacy.

  De ChristenUnie is vóór de nieuwe wet. Mede door de inzet van de ChristenUnie is het recht op privacy gewaarborgd en is het toezicht op dat wat de veiligheidsdiensten doen versterkt. In het Regeerakkoord is nog eens extra vastgelegd dat het massaal verzamelen van gegevens niet mag én dat er een vroegtijdige evaluatie van de wet komt. Het is daarom belangrijk dat de nieuwe Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten er komt.

  Natuurlijk zal ook de ChristenUnie de uitslag van het referendum afwachten en dan bepalen wat er naar aanleiding daarvan moet gebeuren. Meer in algemene zin geldt voor de ChristenUnie dat we de privacy en veiligheid van Nederland, van onze burgers en van onze militairen niet bij voorbaat laten afhangen van de uitslag van een referendum. Daarvoor zijn deze belangen te groot.

  De ChristenUnie blijft zich de komende tijd uitspreken over haar standpunt over de Wiv.

  In de campagne focussen we ons de komende tijd echter op de lokale campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Sleepwet

 • Gokverslaving

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Concreet

  • De vestiging van nieuwe casino’s moet worden voorkomen.
  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van gokverslaving.
 • Prostitutie

  Prostitutie is geen gewoon beroep. Mensen zijn te waardevol om te werken in de prostitutie.Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.

  Concreet

  • Wijkteam/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over melding en begeleiding.
  • Op scholen wordt, zowel aan de ouders als aan jongeren, voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys.
 • Mensenhandel

  Prostitutie en mensenhandel zijn mensonwaardig en gaan in tegen Gods bedoeling met de mensheid. Criminaliteit, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn.

  Door middel van preventie, die onder andere moet zijn gericht op het tegengaan van ‘loverboys’, moeten deze misstanden zoveel als mogelijk voorkomen worden. Vanwege de aard van mensenhandel dient hierbij voor een regionale aanpak te worden gekozen.

 • Radicalisering

  Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Harderwijk en Hierden in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden.

  Concreet

  • In Harderwijk is een anoniem meldpunt voor dreigende radicalisatie.
  • De gemeente en veiligheidspartners zetten in op het vroeg signaleren van radicalisering en ontwikkelen beleid om jongeren weerbaar te maken tegen radicaal gedachtegoed.
 • Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

  De gemeente moet zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties, onder andere op de ontwikkeling van het onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Ook dient er continue aandacht te zijn voor beïnvloeding van het bestuur van de gemeente. De ChristenUnie wil de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk is, in zetten.

  Concreet

  De gemeente stelt in regionaal verband een plan van aanpak op ter bestrijding van verwevenheid van de boven- en onderwereld en pakt daarmee tevens de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit aan.

 • Verslaving

  Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk.Voorlichting op scholen moet vooral gericht zijn op preventie en pas daarna op het veilig gebruik en controle van verslavende middelen.

  Concreet

  • Voorlichting aan jongeren gericht op preventie wordt gestimuleerd.
  • Preventie heeft een belangrijke plek in het lokale gezondheidsbeleid. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met derden, waaronder zorgverzekeraars.
 • Vluchtelingen

  De gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende geïnvesteerd wordt in de begeleiding van nieuwkomers.

  De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. ‘Asielzoekerswijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.

  Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

  De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.

  Concreet

  • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd en gestimuleerd.
  • Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
  • Gemeentebesturen maken, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.
  • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Statushouders wordt maatwerk aangeboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.
 • Kindermishandeling

  Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.
  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Harderwijk. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
  • Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van baby’s.
 • Huiselijk geweld

  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Harderwijk. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.