Resultaten

Verslag van het 2e zorgcongres

“Met zorg gesproken – de vier transities in beeld”

Opening

Fractievoorzitter Marcel Companjen opent de middag door de aanwezigen welkom te heten.

In de hal van De Plantage las hij vanmiddag een toepasselijke Loesje: Zorgen moet je doen, niet maken

Er leven veel vragen over de komende veranderingen. Er zijn zorgen, omdat veel nog niet duidelijk is.

Hij had een bloemlezing gemaakt van titels en uitspraken uit de pers van de afgelopen tijd:

 • We moeten de samenleving opnieuw inrichten
 • "een doekje voor het bloeden"
 • Stijd op leven en dood om de zorgmiljarden
 • WMO ondersteuning voor cliënten gegarandeerd
 • Gemeenten worden een filiaal van het rijk
 • Hoogleraar Elzinga: "De raden moeten roeien met heel korte riemen"

Elzinga adviseert: neem het initiatief om concreten plannen en maatregelen te nemen en zoek zoveel mogelijk draagvlak bij de burgers voor de lokale beleidskeuzes.

Marcel: "en dat is wat we hier vanmiddag willen doen".

Inleiding Erik Dannenberg

Onze gastspreker Erik Dannenberg, voormalig wethouder in de gemeente Zwolle en thans werkzaam als senior adviseur bij BMC, gaf een haarfijne analyse van de ontwikkelingen tot nu toe.

Wat ooit is begonnen met kleine lokale initiatieven is uitgegroeid tot een onbetaalbaar stelsel, dat ook nog eens heeft geleid tot allerlei misstanden, waarbij er teveel hulpverleners bij een en dezelfde casus betrokken waren, maar van elkaar niet wisten wat ze deden. In de loop van de tijd is de zorg steeds centraler vorm gegeven en nu is de tijd gekomen om het weer lokaal op te pakken. Volgens Erik is dit ook de plek waar het beter opgepakt kan worden.

Erik gaf verder aan dat er in de afgelopen jaren - vanuit de verzekeringsgedachte - veel te veel is gekeken naar de ‘problemenkant’ in plaats van naar de ‘mogelijkhedenkant’. “Je moet eerst ‘iets ergs’ hebben, voordat je wordt geholpen.” Dit leidde ertoe dat mensen buiten de boot vielen en dat mensen met een beperking, vanuit de gedachte dat we ze hielpen (!) toch buiten de samenleving werden geplaatst – waarmee ze dus uiteindelijk helemaal niet geholpen zijn … en waardoor wij niet meer weten hoe we moeten omgaan met mensen met een beperking.

Erik riep ons op om het ‘doelgroep-denken’ los te laten en om niet te categoriseren op beperkingen. Mensen zijn meer dan hun beperkingen!

De wijkteams moeten niet te klein zijn, er moet voldoende expertise in deze teams zitten. Ze moeten geen nieuw indicatieorgaan worden.

Workshop ZorgDat

Transisties bezien vanuit perspectief welzijn 

Carla Venema, directeur ZorgDat

ZorgDat is een brede Harderwijkse welzijnsstichting met 3 werkvelden:

 • Hulp en ondersteuning;
 • Jeugd;
 • Samenleven

Voor hun aanbod is geen indicatie nodig. ZorgDat werkt in de "nulde lijn".

Carla ziet de volgende maatschappelijke bewegingen:

 • verantwoordelijkheid verschuift van overheid naar burger
 • van individueel naar collectief
 • van formeel naar informeel

ZorgDat heeft de infrastructuur die nodig is (bv wijkontmoetingscentrum, klaar staan.

Presentatie Carla Venema, directeur ZorgDat

Workshop OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe

Passend onderwijs

Henk Büscher, directeur OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe

De hoofdgedachte achter Passend Onderwijs is: scholen hebben een zorgplicht. Dus als zich ouders melden met een kind, dan moet de school zorgen dat het kind goed passend onderwijs krijgt. Dat vraagt dat alle onderwijsinstellingen, zowel regulier als speciaal, met elkaar samenwerken en zo zorgen voor een dekkend geheel aan voorzieningen. OnderwijsZorgKoepel doet dat voor de Noord Veluwe.

Presentatie Henk B├╝scher, directeur OZK

Workshop Inclusief Groep

Participatiewet

Gert Jan Gerrits, Inclusief groep

Bij de Inclusief Groep horen verschillende sociale werkbedrijven voor:

 • Schoonmaak
 • Groen
 • Schilderen
 • Verpakken/Montage
 • Post
 • (Groeps)Detachering

De Inclusief Groep is een spin in het web van overheid en bedrijfsleven. Het ultieme doel van de directeur: integratie van onze bedrijven met regulier bedrijfsleven.

Op de vraag of de participatiewet kansrijk is, luidt zijn antwoord: "Ja, mits":

 • je tijd en energie hierin wil steken
 • gemeente kan leveren
 • extra kosten en begeleiding ontzorgt worden

Presentatie Gert Jan Gerrits, directeur Inclusief Gresbo

Forumgesprek met alle sprekers

Aan het eind van het programma was er gelegenheid om alle sprekers van de middag vragen te stellen. Een paar opmerkingen uit het gesprek met het forum:

 • signalen moeten eerder met elkaar worden verbonden
 • de maatschappij moet worden opgeroepen om naar elkaar om te zien (‘het dorp in de stad brengen’)
 • de sociale kaart moet ingericht worden
 • wijkteams moeten geen professionals in een groot gebouw zijn, maar een bekende, die makkelijk toegankelijk is
 • scholen en huisartsen spelen een belangrijke rol aan de voorkant van de zorg
 • het mag niet zo zijn dat er 14 maanden wordt gedaan voordat duidelijk is wie welke zorg verleend
 • budgetten moeten losgemaakt worden
 • Wet op de privacy is een aandachtspunt
 • hoe zetten we de loonkostensubsidie in, zonder mensen te stigmatiseren
 • veel jongeren hebben ondersteuning nodig – dit moet goed in de Verordeningen worden vastgelegd – hierbij uitgaan van de positieve kant
 • sociale wijkteams spelen een essentiële rol
 • de kennisvelden moeten in de sociale wijkteams goed geborgd worden
 • wat wil je doen? wat kun je doen? wat ga je doen?