Gezondheid en zorg

Thema: gezondheid en zorg

 • Alcohol

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Ook dient het gesloten Horecaconvenant nauwgezet nageleefd te worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik.
  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • ‘Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de Algemene Politie Verordening (APV) verboden.
 • Energie- en milieu-educatie

  Educatie en voorlichting aan kinderen (en hun ouders) over het belang van natuur en landbouw is belangrijk. Er wordt dan ook gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij inwoners en ondernemers.

  Bij het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen kunnen vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook ‘De Hortus’ een rol speelt. Ook speciale activiteiten, zoals de Nationale Boomfeestdag, kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd.

  Inwoners ontvangen subsidie om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen.

 • Fiets

  De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

  De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Een goed onderhouden fietspadennetwerk is hierbij onontbeerlijk. De veiligheid van fietsers moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden. Dit betekent onder meer dat fietsroutes goed verlicht moeten zijn en dat onveilige verkeerssituaties, zoals het begin en het eind van de Vitringasingel, voorkomen worden.

  Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook een fietsbeleid op papier staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.

 • Gokverslaving

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Concreet

  • De vestiging van nieuwe casino’s moet worden voorkomen.
  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van gokverslaving.
 • Prostitutie

  Prostitutie is geen gewoon beroep. Mensen zijn te waardevol om te werken in de prostitutie.Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.

  Concreet

  • Wijkteam/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over melding en begeleiding.
  • Op scholen wordt, zowel aan de ouders als aan jongeren, voorlichting gegeven over sexting, grooming en loverboys.
 • Mensenhandel

  Prostitutie en mensenhandel zijn mensonwaardig en gaan in tegen Gods bedoeling met de mensheid. Criminaliteit, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn.

  Door middel van preventie, die onder andere moet zijn gericht op het tegengaan van ‘loverboys’, moeten deze misstanden zoveel als mogelijk voorkomen worden. Vanwege de aard van mensenhandel dient hierbij voor een regionale aanpak te worden gekozen.

 • Volksgezondheid

  Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende beschikbare middelen voor de geïndiceerde zorg zijn.

  Concreet

  • In alle wijken wordt er (op maat) voor jong en oud ingezet op bevordering van de (geestelijke) gezondheid.
  • De gemeente Harderwijk gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht. (JOGG)
 • Mantelzorgers

  Mantelzorgers zijn een versterking van de eigen kracht van een gezin, familie of buurt. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Jeugdige mantelzorgers verdienen in het bijzonder aandacht. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

  Concreet

  • De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
  • Indien mogelijk en/of gewenst zijn mantelzorgers aanwezig bij de keukentafelgesprekken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke overbelasting van mantelzorgers.
  • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning, zoals bijvoorbeeld respijtzorg.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
  • Het mantelzorgcompliment blijft bestaan.
 • Vrijwilligers

  De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld bij Stichting Present, de Oude Synagoge, de Voedselbank, het Rode Kruis en sportverenigingen, zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de ChristenUnie vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.

  Concreet

  • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
  • De gemeente ontwikkelt een visie op de inzet en het stimuleren van vrijwilligers.
 • Inclusieve samenleving

  In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Voor de ChristenUnie is algemene toegankelijkheid de norm. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Harderwijk om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving.

  De openbare ruimte en het openbaar vervoer worden op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in Harderwijk en zich er zelfstandig kunnen redden.

  De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken.

  Concreet

  • De gemeente ontwikkelt een inclusie-agenda om een toegankelijke samenleving voor iedereen mogelijk te maken.
  • Gemeentelijke gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en voor mensen die een hulpmiddel gebruiken. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt hieraan ook aandacht besteed.
 • Drugs

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  De ChristenUnie is geen voorstander van coffeeshops, maar realiseert zich dat de aanwezigheid van een coffeeshop tot minder overlast leidt dan wanneer er geen coffeeshop is. Hierbij is het recentelijk ingevoerde ‘stichtingsmodel’ , waarbij er aandacht is voor preventie en waarbij de opbrengst ten goede komt aan de samenleving, een beter alternatief dan een commerciële coffeeshop. In geval van overlast moet er streng worden opgetreden. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Hierbij dient voorts het afstandscriterium (minimaal 250 meter tot scholen) aangehouden te worden.

  Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden en growshops zijn verboden.
  De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich in de regio/provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van drugsverslaving.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • De gemeente maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • A28 (geluidsoverlast en fijnstof)

  De A28 wordt drukker en drukker en vormt in toenemende mate een probleem. Dit vraagt (dringend) om maatregelen. Daarbij denken wij aan een verbreding van de A28 op het traject Harderwijk – Amersfoort. Dit zal de doorstroming bevorderen. De ChristenUnie is verder voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de A28, voor dat deel dat door Harderwijk gaat, naar 100 km/u. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geluidsoverlast en de fijnstofemissie zal worden teruggedrongen. Ten slotte dienen de geluidschermen vervangen te worden, waarbij bezien dient te worden of er schermen voorzien van zonnepanelen teruggeplaatst kunnen worden.

  Concreet

  • De doorstroming op de A28 wordt zo spoedig mogelijk in overleg met de omliggende gemeenten bevorderd.
  • De ChristenUnie zet in op het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 km/u.
  • De geluidsschermen worden zo spoedig mogelijk vervangen.

  Wat heeft de Christenunie al gedaan?

 • Langer zelfstandig

  Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Harderwijk daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties, een grote verantwoordelijkheid heeft.
  Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moeten toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten.

  Concreet

  • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
  • De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen.
  • Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
 • Personen met verward gedrag

  Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

  Concreet

  • Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
  • De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;
  • De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het St Jansdal Ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
 • Waar staat de ChristenUnie voor?

  Een gezonde samenleving bestaat uit mensen die naar elkaar omzien. Of zij nu gezond zijn en zelfstandig kunnen meedoen of dat niet meer kunnen. De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde en saamhorigheid. Er voor elkaar zijn. Betrokken zijn op elkaar. De basis voor echt samenleven leer je in het gezin. Een veilige gezinsomgeving is dan ook een voorwaarden voor een stabiele ontwikkeling. Daarom vormen jeugd en gezin een belangrijke doelgroep.

  De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De gemeente investeert in het versterken van eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk. De ChristenUnie wil in Harderwijk bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.

  We vinden het belangrijk dat Harderwijk uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders. Daarom wil de ChristenUnie de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal gaan organiseren.

  Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk.

 • Kindermishandeling

  Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.
  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Harderwijk. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
  • Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van baby’s.
 • Huiselijk geweld

  Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Harderwijk. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

 • Sportstimulering

  Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

  Concreet

  • In het beleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
  • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
  • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcohol- en rookconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen is hiervoor een goed instrument.
  • In elke wijk blijft een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
  • Elk kind heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een zwemdiploma. Het schoolzwemmen blijft gehandhaafd.
 • Sportaccomodaties (gebouwen en sportvelden)

  Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid - zowel financieel als praktisch.

  De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

  In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke, maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Waar mogelijk dient het accommodatiebeleid met omliggende gemeenten afgestemd te worden, om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

  Concreet

  • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
  • Bij het realiseren van (nieuwe) sportaccommodaties wordt afstemming met omliggende gemeenten gepleegd.
  • De openingstijden van het zwembad worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de gebruikers, bijvoorbeeld langere openstelling bij zomers weer.
 • Jeugdzorg

  Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt.
  In het hulpverleningstraject willen we namelijk de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken.
  Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. De ChristenUnie pleit ervoor om expertise in de kinderopvang of school te halen. Zo wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt.

  De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er specifieke aandacht is voor kinderen. Gelijke kansen voor alle kinderen. De huidige regelingen omtrent bestaanszekerheid worden gehandhaafd en waar mogelijk geharmoniseerd.

  Concreet

  • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
  • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit. Keuzevrijheid in de zorg staat centraal.
  • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht. Ook wordt er op de mogelijkheid van een gezinsgebonden budget gewezen.
  • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp.
  • Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
  • De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en steungezinnen, zodat kinderen, als dat wenselijk is, opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
  • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, zorgt de gemeente ervoor dat de mogelijkheid om te sporten voor ieder kind blijft bestaan.
  • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
  • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
  • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
 • Ouderen

  Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun, juist in deze tijd. Ook voor ouderen moet Harderwijk een volwaardige plek zijn on te leven.Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het voorkomen van ouderenmishandeling.

  Concreet

  • In overleg met de wijk, (religieuze) instellingen en verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.
  • Sport en bewegen voor ouderen blijft een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
  • De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar standaard een bezoek aangeboden krijgen vanuit het wijkteam/ZorgDat om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek, op te sporen.
  • De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. In de gemeentelijke communicatie moet rekening worden gehouden met de digitale vaardigheid van ouderen. Telefonisch en schriftelijk contact moet mogelijk blijven.
  • Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
  • Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaalvaardig te maken.
  • Bij de bestrijding van huiselijk geweld is ook nadrukkelijk aandacht voor preventie en aanpak van ouderenmishandeling.
 • Opvangvoorzieningen

  De gemeente heeft de verplichting om mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.

  Concreet

  • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Harderwijk slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
  • Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden zo mogelijk verplicht via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken.
  • Jongeren en gezinnen in de opvang krijgen maatwerk.
  • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.