Groen en duurzaam

Thema: groen en duurzaam

 • Afval

  De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn en voor 2025 is dit nog slechts 30 kilo. Omdat in afval waardevolle grondstoffen zitten, moeten we afval zien als grondstof die kan worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. Voor de inwoners van Harderwijk en Hierden houdt dit in dat er bewust moet worden omgegaan met afval en afvalscheiding.

  Concreet

  • Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij dient er bijzondere aandacht te zijn voor gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en bewoners van hoogbouw en binnenstad.
  • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit. De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
  • Er wordt meegedaan aan bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
  • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
  • Het nieuwe afvalbrengstation, al of niet gezamenlijk met de gemeente Ermelo, moet hierbij een belangrijke rol spelen. Het principe is dat herbruikbare grondstoffen gratis gebracht kunnen worden en voor restafval betaald moet worden.
 • Energie- en milieu-educatie

  Educatie en voorlichting aan kinderen (en hun ouders) over het belang van natuur en landbouw is belangrijk. Er wordt dan ook gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij inwoners en ondernemers.

  Bij het geven van voorlichting op basis- en middelbare scholen kunnen vrijwilligers worden ingezet, waarbij ook ‘De Hortus’ een rol speelt. Ook speciale activiteiten, zoals de Nationale Boomfeestdag, kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd.

  Inwoners ontvangen subsidie om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen.

 • Energiebesparing

  De eigen gemeentelijke organisatie wordt doorgelicht op energiezuinigheid. Bij het afsluiten van leveringscontracten met energiebedrijven wordt uitgegaan van 100% duurzame energie.

  In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid 100% duurzaam en zijn bij offerteaanvragen duurzaamheidcriteria opgenomen, volgens de geldende normen. Het lokaal inkopen dient op basis van het reguliere inkoopbeleid te worden bevorderd.

  Mogelijkheden om het stroomverbruik lokaal op te wekken, worden gebruikt. Er zijn steeds meer en betere elektrische auto’s. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ook zelf gebruik te maken van elektrische - en groen gas auto’s.

  Bij verlichting in de openbare ruimte worden moderne technieken toegepast (o.a. LED-verlichting). Door het gebruik van LED-verlichting kan er 30 tot 40% energie bespaard worden.

  Goede regels vragen om goede handhaving, zoals bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente zoekt daarbij stevige samenwerking en afstemming met provincie, waterschap en justitie.

   

 • Klimaat en energie

  We zetten in op een energietransitie: van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie. Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen. Harderwijk werkt hierbij  voortvarend aan de uitwerking en implementatie van de routekaart naar een klimaat-neutrale gemeente. Burgers, bedrijven, instellingen en gemeente werken hierbij samen en hebben aandacht voor innovatieve ontwikkelingen.

  In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

  De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, bedrijven en woningcorporaties ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken. Er is sprake van uniforme en actuele energievoorschriften in de te verstrekken milieuvergunningen en een adequaat handhavingsbeleid. Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.

  Energiebesparing door winkels en bedrijven wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld gesloten toegangsdeuren). Energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van tenminste vijf jaar worden opgenomen in de af te geven omgevingsvergunningen.

  Bij de (her-)ontwikkeling van wijken en straten wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat. Zo mogelijk wordt een gescheiden systeem aangelegd. Voldoende ruimte voor het bergen van water bij hevige neerslag is van groot belang om wateroverlast te voorkomen. Het leggen van een koppeling van rioolrechten aan het waterverbruik is een instrument in de heffingssystematiek.

 • A28 (geluidsoverlast en fijnstof)

  De A28 wordt drukker en drukker en vormt in toenemende mate een probleem. Dit vraagt (dringend) om maatregelen. Daarbij denken wij aan een verbreding van de A28 op het traject Harderwijk – Amersfoort. Dit zal de doorstroming bevorderen. De ChristenUnie is verder voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de A28, voor dat deel dat door Harderwijk gaat, naar 100 km/u. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geluidsoverlast en de fijnstofemissie zal worden teruggedrongen. Ten slotte dienen de geluidschermen vervangen te worden, waarbij bezien dient te worden of er schermen voorzien van zonnepanelen teruggeplaatst kunnen worden.

  Concreet

  • De doorstroming op de A28 wordt zo spoedig mogelijk in overleg met de omliggende gemeenten bevorderd.
  • De ChristenUnie zet in op het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 km/u.
  • De geluidsschermen worden zo spoedig mogelijk vervangen.

  Wat heeft de Christenunie al gedaan?