Van sociale huurwoningen tot bestemmingsplan Horloseweg en hondenbeleid

Voorzittershamer.jpg
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 10 juli 2021 om 12:03

Van sociale huurwoningen tot bestemmingsplan Horloseweg en hondenbeleid

Donderdagavond 8 juli vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer voor het zomerreces. Voor het eerst sinds lang vond de vergadering weer plaats in het stadhuis; fijn dat het weer mogelijk was om fysiek te vergaderen. Een boeiende vergadering met diverse interessant onderwerpen, debatten en besluiten. Hieronder leest u een overzicht van de besluiten en hoe we gestemd hebben.

Harderweide fase 2 en 3

De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken en de ontwikkeling van Harderweide fase 2 en 3. Bij dit besluit is ook een amendement van PvdA, HA, D66, GL, GB en de ChristenUnie aangenomen waarin om een verdubbeling van het aantal sociale woningen wordt gevraagd. In Harderweide zijn – in tegenstelling tot het Waterfront – mogelijkheden om extra woningen te bouwen. En gezien de oplopende wachtlijsten is er vraag naar een groter aantal betaalbare huurwoningen.

Ook is de motie van de ChristenUnie – samen met SGP, PvdA en GB – om bij nieuwbouwprojecten de woningcorporaties als primaire partner te zien voor de realisatie van sociale huurwoningen aangenomen. Een belangrijke stap op weg naar een evenwichtige lokale woningmarkt.

Zero emissie stadslogistiek

De gemeenteraad heeft al eerder de motie ‘laden en lossen binnenstad’ aangenomen met als doel om de overlast in de binnenstad te verminderen. In deze vergadering hebben we het besluit genomen om een routekaart voor een zero emissie stadslogistiek te ontwikkelen. Deze routekaart bestaat uit diverse stappen met als doel om de leefbaarheid (luchtkwaliteit, uitstoot en verblijfsklimaat) in met name de binnenstad te stimuleren.

Bij dit besluit heeft de ChristenUnie, samen met D66 en GL, een motie ingediend om de voorrang te geven aan het plaatsen van pakketwanden aan de randen van de binnenstad. Daarmee moet de overlast van koeriers en bestelbusjes sterk worden verminderd. Deze motie heeft een meerderheid gekregen in de gemeenteraad. Hiermee is een belangrijke stap richting een schone en leefbare binnenstad gezet.

Motie Kwijtschelding huur

De gemeenteraad heeft unaniem aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om kwijtschelding van de huur voor sport, cultuur en maatschappelijke instellingen voor het tweede kwartaal 2021 in verband met Covid-19.

Motie Doneerring statiegeld

De motie van D66 en de ChristenUnie om te onderzoeken of de gemeente Harderwijk zich kan aanmelden voor de pilot DoneerRingen is aangenomen. Met ingang van 1 juli is statiegeld ingevoerd op kleine plastic flessen. Met de DoneerRing kunnen weggegooide flessen worden ingezameld als geschenk voor anderen die het statiegeld kunnen gebruiken en wordt zwerfafval voorkomen.

En nog meer

Naast bovenstaande punten stonden een aantal hamerstukken op de agenda. Zo hebben we onder andere de jaarrekening van de gemeente, de meerjarenbegroting en kadernota van Meerinzicht vastgesteld.

Debat bestemmingsplan Small smart houses Horloseweg

Na het besluitvormende deel van de vergadering heeft de gemeenteraad nog een tweetal debatten gevoerd. Het eerste debat ging over de vaststelling van het bestemmingsplan Small smart houses aan de Horloseweg. De ChristenUnie kan instemmen met het plan voor het bouwen van kleine huisjes op deze plek. Het plan bedient een nieuwe doelgroep en draagt bij aan de toenemende vraag naar woningen in Harderwijk. Hierbij is ook van belang dat er voldoende maatregelen zijn genomen ter bescherming van het leefgebied van de das.

Debat hondenbeleid

In het tweede debat heeft de gemeenteraad gesproken over het concept-hondenbeleid. Namens de ChristenUnie heeft raadslid Marcel Heldoorn aangevoerd dat wij blij zijn met het voorstel zoals het er nu ligt. In het hondenbeleid staan duidelijke afspraken die helder te communiceren zijn. Binnen de bebouwde kom gelden altijd opruimplicht en aangelijnd en dat reduceert de overlast. Met mooie en duidelijke losloopgebieden en loslooprennen kunnen we ook de bewegingsruimte die honden nodig hebben creëren. Het maakt de controle en handhaving een stuk gemakkelijker. In de volgende raadsvergadering zal hierover een besluit worden genomen.

Labels: , , , , , ,