Small smart houses Horloseweg

luke-stackpoole-eWqOgJ-lfiI-unsplash kopie.jpg
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 20 september 2021 om 07:57

Small smart houses Horloseweg

In de raadsvergadering van 16 september 2021 is gesproken over het hondenbeleid en de microwoningen aan de Horloseweg. Ook over de kadernota wordt gedebatteerd.

Wordt de hondenbelasting uiteindelijk afgeschaft?

De gemeenteraad stemt in met het nieuwe concept hondenbeleid. Er komen veertig hondenrennen en ruim tien losloopgebieden. Op die plekken hoeft de hond niet aan de lijn en hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd. Op de overige plekken in de stad geldt een opruimplicht. Na twee jaar volgt een evaluatie van het beleid en als dan blijkt dat de opruimplicht voldoende wordt nageleefd kan de hondenbelasting geheel of gedeeltelijk worden afgeschaft.

Ons voorstel om in het hondenbeleid meer locaties voor een losloopren in Hierden op te nemen is aangenomen. Alle honden moeten de ruimte hebben om los te lopen en voor hondenbezitters moet het mogelijk zijn dat dichtbij huis te doen.

Bestemmingsplan Horloseweg – Small smart houses

De raad stemt unaniem in met het bestemmingsplan Horloseweg. De twintig smart houses mogen worden gebouwd aan de Groene Zoom. De gemeente heeft 150.000 euro uitgetrokken om maatregelen te nemen om de das te beschermen. De raad stemt in met de motie van GroenLinks waarin een nadere invulling van de beschermingsmaatregelen voor de dassen in dit gebied worden beschreven.

Kadernota

In de Kadernota wordt het financiële perspectief van Harderwijk voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we? Wat willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget. Het financieel perspectief staat onder druk, dat betekent keuzes maken. Dat betekent keuzes maken. De fracties debatteren over hun visie, de koers en de speerpunten. In onze bijdrage hebben we benadrukt dat Harderwijk betrokken en levendige stad is waar iedereen meetelt. Nu we geconfronteerd worden met tekorten, vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de zorg voor elkaar op niveau blijft. We zullen ons blijven inzetten voor het armoedebeleid en preventieve zorg, zoals bijvoorbeeld respijtzorg. Goede basisvoorziening voor iedereen en zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Aandacht voor wat echt telt, geldt ook voor onze leefomgeving. Blijvend investeren in de zorg voor onze leefomgeving is essentieel.

Op donderdag 7 oktober 2021 vindt de besluitvorming over de Kadernota plaats. Lees in de bijlage (pdf) hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Mirjam Driest aan dit debat.

Bijlagen

Labels: , , , ,