Gebrek aan woningen belemmert doorstroming bij beschermd wonen

Gebrek aan woningen belemmert doorstroming bij beschermd wonen.jpg
CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Webredactie Harderwijk-Hierden op 25 mei 2022 om 16:54

Gebrek aan woningen belemmert doorstroming bij beschermd wonen

Afgelopen donderdag is de ChristenUnie op bezoek geweest bij de ontmoetingsdag Maatschappelijke zorg Noord-Veluwe. Vele zorg- en welzijnsorganisaties en andere belangstellenden waren aanwezig en naast diverse kraampjes werden er workshops georganiseerd waar informatie werd gegeven. De organisaties zijn hard aan het werk om steeds meer samen te werken, hun krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars sterke kanten. Een ontwikkeling die de ChristenUnie van harte toejuicht.

De organisaties zijn ook tevreden over de samenwerking met de gemeente en voelen zich door haar ondersteund. Ook dat is verheugend om te horen. Wat deze dag steeds naar voren kwam was het gebrek aan woningen. Vooral woningen voor de zeer kwetsbare doelgroep met gedrags- en/of psychische problemen die het meest gebaat is met een huis voor zichzelf, voldoende begeleiding en een prikkelarme omgeving. Deze groep verblijft vaak ten onrechte in een nachtopvang of een beschermde woongroep en belemmert daarmee ook de doorstroming.

Maatwerkwoningen

In Harderwijk zijn er plannen om maatwerkwoningen te bouwen. In de vergadering van de commissie Ruimte van 3 september 2020 is gesproken over de ontwikkeling van een project aan de Parallelweg. De concrete plannen voor deze of een andere locatie zijn nog niet verder gedeeld met de raad. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de mensen uit deze kwetsbare groepen snel een goede plek vinden om te wonen en dat de doorstroming op locaties voor beschermd wonen sneller gaat.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen voor de gemeenteraad opgesteld:

  1. Wat is de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van maatwerkwoningen in Harderwijk?
  2. Ziet u als college nog kans om dit project te versnellen, zo ja: welke mogelijkheden ziet u? Zo nee: zijn er alternatieven om deze doelgroep op passende wijze te helpen aan een woonvorm en de doorstroom in opvanglocaties te versnellen?

Labels: , ,