Hoe maken we Harderwijk rookvrij?

ontmoediging roken

Hoe maken we Harderwijk rookvrij?

In de gemeente Harderwijk wonen meer rokers dan in de omliggende gemeenten. Raadslid Bart Jonkman heeft daarom, namens de ChristenUnie-fractie, schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Hij stelt vast dat in de samenleving de houding ten aanzien van roken snel verandert en dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen in de ontmoediging.  De gemeente Groningen werkt er hard aan om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden. Op www.rookvrijegeneratie.nl staat dat meerdere gemeenten een actief ontmoedigingsbeleid hebben en vele Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) werken aan het actieplan ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.

Daarom wil de ChristenUnie graag weten hoe het ontmoedigingsbeleid in Harderwijk er uit ziet en of dat eventueel aangescherpt moet worden. Ook wordt het college gevraagd of het bereid is om een convenant met sportverenigingen, scholen, openbare speeltuinen en andere maatschappelijke organisaties te sluiten om te komen tot een rookvrije gemeente Harderwijk.

Hieronder leest u de brief met vragen.

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Vanuit verschillende invalshoeken wordt in Nederland toenemend de aanval tegen het roken van tabak ingezet. Zo sprak staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) op 30 mei 2018 hulde uit voor het besluit van supermarktketen Lidl om te stoppen met de verkoop van tabak. Al eerder deed advocaat Benedicte Ficq aangifte tegen de tabaksindustrie. Op 19 juni 2018 viel op www.nu.nl te lezen dat Scouting Nederland het roken niet meer op haar terreinen toestaat.

Ook binnen gemeentes is ontmoediging van roken in de publieke ruimte steeds meer gemeengoed. 

Op www.volksgezondheidenzorg.info valt te lezen dat de gemeente Harderwijk procentueel meer rokers kent dan de omliggende gemeentes. In De Stentor van 5 mei 2018 viel te lezen dat uw college ‘zoveel mogelijk streeft naar rookvrije sportaccommodaties’. In hetzelfde dagblad viel op 11 juni 2018 te lezen dat het patientenpanel van ziekenhuis Sint Jansdal zich ook buigt of er nu wel of niet een rokersruimte moet komen.

Nu in de samenleving de houding ten aanzien van roken snel verandert, ontmoediging op veel plaatsen meer concreet vorm krijgt en de gemeente hierin een voorname positie heeft, stelt de ChristenUnie aan u dan ook de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven welk actueel beleid u op dit moment ten aanzien van tabaksontmoediging in de publieke ruimte voert?
  2. Is het naar uw idee noodzakelijk dit beleid aan te scherpen gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen?
  3. In hoeverre vindt u dat uw organisatie en alle daartoe horende voorzieningen in de publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld de genoemde sportaccommodaties en openbare speeltuinen, rookvrij dienen te worden?
  4. Bent u in gesprek (geweest) met sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties om het ontmoedigen van roken in de publieke ruimte te bespreken?
  5. Bent u bereid om initiatief te nemen tot het sluiten van een convenant met voornoemde instanties om zo te komen tot een breed gedragen initiatief tot een rookvrije gemeente Harderwijk?

Uw antwoorden zien wij graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

namens de fractie van de ChristenUnie,


Bart Jonkman

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,