ChristenUnie: "Blij met coalitieakkoord Samen bouwen aan de toekomst"

cover small

ChristenUnie: "Blij met coalitieakkoord Samen bouwen aan de toekomst"

Afgelopen week hebben ChristenUnie, Harderwijk Anders, CDA en D66 het coalitieakkoord Samen bouwen aan de toekomst gepresenteerd.

Fractievoorzitter Mirjam Driest en raadslid Marcel Heldoorn lichten hieronder toe waarom zij blij zijn met dit akkoord.

Mirjam Driest: "We zijn dit coalitieproces met vier partijen aangegaan. We wilden graag een akkoord op hoofdlijnen sluiten, omdat we het belangrijk vinden om de komende jaren ruimte te geven aan de hele gemeenteraad voor de invulling van het beleid."

Het was goed om te zien dat wat we veel gemeen hebben. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtengoed heeft onze ChristenUnie-fractie herkenning gezien bij

 • D66 als het gaat om de zorg voor de schepping en kansengelijkheid voor iedereen; 
 • het CDA in de overtuiging dat we zorg moeten dragen voor onze naaste en het rentmeesterschap; en
 • Harderwijk Anders in de focus op de inwoner, onze naaste, zodat iedereen meetelt en mee kan doen.

Wij zijn erg blij met het resultaat van dit akkoord, omdat onze inzet voor de verkiezingen duidelijk terugkomt: Samen recht doen! en dat ademt dit akkoord.

Ambitie

Met dit akkoord bouwen we verder. Goede afspraken veranderen we niet, maar we bouwen verder aan: zorg & leven, duurzaamheid en wonen.

Marcel Heldoorn: "En daar moet zeker een tandje bij. Daarom maken we geld beschikbaar om bestaande plannen te versnellen en nieuwe ideeën snel van de grond te krijgen. Er komen fondsen voor wonen en duurzaamheid van 5 miljoen euro. Ook vullen we de reserve voor het sociaal domein (zorg en leven) aan tot 4 miljoen. Daaruit blijkt wel onze ambitie: zo was er de vorige periode 1 miljoen beschikbaar voor duurzaamheid."

Waar is de ChristenUnie bijzonder blij mee

Zorg & leven

Het gaat hierbij om de aandacht voor elkaar. We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Wat mensen zelf kunnen, doen ze zelf, maar als je – voor kortere of voor langere tijd – extra ondersteuning nodig hebt, biedt de gemeente een helpende hand. Dat is de basis, maar daarnaast zetten we in op:

 • preventie – op het gebied van gezondheid (roken, alcohol en drugs), schuldhulpverlening en bestaanszekerheid.
 • leefbare wijken –  we gaan voor iedere wijk in kaart brengen wat er is, wie er woont en wat er voor hen nodig is.We vinden we het belangrijk dat elke wijk de voorzieningen heeft die nodig zijn voor de inwoners (scholen/speeltuinen/toegankelijkheid zorg), met extra oog voor mensen in kwetsbare situaties. 
 • Kansengelijkheid – een belangrijk aspect van kansengelijkheid is bestaanszekerheid. We zijn blij met de afspraken over het voorkomen van energiearmoede en onderzoeken de mogelijkheid om een heffingskorting voor mensen met een kleine beurs in te voeren.

We zijn blij dat onze wethouder, Marcel Companjen, verantwoordelijk wordt voor de combinatie van jeugdzorg en onderwijs. We zetten ons met hem in om elk kind gelijke kansen te kunnen bieden. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat niet alleen over mensen hier en nu, maar ook over mensen elders op de wereld en later. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om zorgvuldig om te gaan met de schepping en met onze naasten. Daar gaan we nog meer dan we al deden mee aan de slag. Uitgangspunt is dat iedereen daarin mee kan doen.

 • energiearmoede tegengaan – we ondersteunen inwoners met een smalle beurs waar mogelijk, helpen met advies en het omlaagbrengen van de energierekening door isolatie.
 • duurzaamheidsfonds – we hebben een substantieel hoger budget afgesproken om onze duurzaamheidsdoelen sneller te verwezenlijken
 • duurzaamheidsleningen – voor iedereen die dat nodig heeft goedkope leningen om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen nemen.

Onderdeel van duurzaamheid is ook het omgaan met afval. We houden vast aan de doelstelling van 30kg restafval per persoon. Problemen die er zijn worden zo snel mogelijk opgelost. We hebben afgesproken om opnieuw te kijken naar de best passende wijze van inzameling voor Harderwijk. Hierbij blijft de insteek om te streven naar zo weinig mogelijk afval, de meest duurzame, goedkoopste en gemakkelijkste manier van inzameling. De afvalstoffenheffing wordt kostendekkend, alle kosten worden door alle inwoners betaald.

Wonen

Wonen is een basisbehoefte. Tot 2030 is er in Harderwijk en Hierden behoefte aan meer dan 3000 woningen. In het akkoord is afgesproken dat we bouwen naar behoefte. Dat betekent dat we inzetten op veel betaalbare woningen. We zetten ons in voor de kansen voor starters, voor seniorenwoningen, voor betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare en veilige wijken. We investeren in wijken waarin iedereen, jong en oud, tot zijn recht kan komen.

 • woonfonds – 5 miljoen euro om sneller en meer op maat te kunnen bouwen
 • voetganger & fiets – bij (her)inrichting van wijken en wegen worden fietser en voetganger uitgangspunt. Meer ruimte voor fietsparkeren.
 • autoluwe binnenstad – en bevoorrading met schone voertuigen

Natuurlijk is er nog veel meer afgesproken in het akkoord. Hieronder kunt u het hele akkoord Samen bouwen aan de toekomst downloaden.

Conclusie

Mirjam: "De ChristenUnie is blij met dit akkoord vol ambitie, waarin we laten zien dat we willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. We investeren in zorg voor elkaar en voor de schepping en in omzien naar elkaar."

We wensen het College wijsheid en Gods zegen bij de uitwerking van het akkoord.

Bijlagen

Labels: , , , , , ,