Maidenspeech Fenneke Fredrikze: help ouderen een zingevend bestaan op te bouwen

participatie.jpg

Maidenspeech Fenneke Fredrikze: help ouderen een zingevend bestaan op te bouwen

Op donderdag 18 februari werd er een raadsdebat gehouden over de vraag hoe om te gaan met 60-plussers in de bijstand. De raad had eerder in een motie gevraagd of het niet mogelijk is om deze groep vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Wettelijk kan dit niet en het debat ging er over wat dan wel het meest recht doet aan deze doelgroep.

Voor raadslid Fenneke Fredrikze was het de eerste keer dat ze de gemeenteraad mocht toespreken in een debat (maidenspeech). Lees hieronder haar bijdrage.

Voorzitter,

Je zult maar meneer De Bruin zijn, 61 jaar oud, geen werk kunnen vinden en aangewezen zijn op de bijstand. Iedere week minstens één afwijzing krijgen op een sollicitatie. Diep in je hart zou je van die verplichte sollicitaties af willen zijn en vrijwilligerswerk gaan doen, maar de druk van moeten solliciteren houd je tegen om actief op dat gebied te worden.
Of je bent mevrouw Jansen, 64 jaar oud, en je hebt nog veel zin in een nieuwe baan, wil dolgraag de bijstand uit, maar het lukt je niet.
De moed zinkt hen beiden in de schoenen,

Voorzitter, wij leven in een maatschappij waarin het belangrijker is wat je doet, dan wat je bent. Kijk maar eens op televisie wanneer iemand zich moet voorstellen. "Wat doet u?", wordt er gevraagd en men begint eerst zijn cv te vertellen.
Wat je doet, bepaalt je identiteit.

Hoe ingewikkeld moet dat zijn voor meneer de Bruin en mevrouw Jansen, hoe ingewikkeld om nog te weten wie ze zijn, ze doen niets, zijn ze dan nog wel wat?

Het college heeft drie scenario’s geschetst, met voorkeur voor nummer 3: Vanaf 60 jaar wordt je actief naar werk geleid, tenzij je mantelzorgtaken doet of vrijwilligerswerk. Wanneer je minder dan twee jaar hoeft te werken, stopt de begeleiding of wordt deze niet meer opgepakt. Maar daarmee zijn deze ouderen ook niet meer in beeld, 
De ChristenUnie is blij dat dat vrijwilligerswerk en mantelzorg in deze context op waarde wordt geschat.

Het antwoord op de debatvraag dat scenario 3 niet leidt tot de beste participatie van ouderen, is afhankelijk van wat je precies onder participatie verstaat. Wanneer niet alleen betaald werk, maar ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en meedoen aan de maatschappij onder participatie wordt verstaan, zijn wij het oneens met deze stelling.

Wel hebben we een aantal aanvullingen op scenario 3. De ChristenUnie zou graag zien dat

  1. er op zijn minst een contactmoment is geweest met ouderen vanaf 64 jaar om in beeld te brengen of het goed met hen gaat, en
  2. om te onderzoeken of het mogelijk is deze groep actief te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Dat hoeft geen taak van de accountmanager te zijn, maar wel om deze oudere over te dragen naar een vrijwilligersorganisatie, Het doel is dan dat deze ouderen geholpen worden een zingevend bestaan op te bouwen. En zo kunnen we ook de ouderen helpen die nog wel graag willen werken, wij vinden het belangrijk dat zij deze kans krijgen.
  3. En verder hoopt de ChristenUnie dat dit scenario niet in beton gegoten wordt, soms kan iemand van 62 echt beter niet meer hoeven te solliciteren terwijl iemand van 64, met hulp van de accountmanager nog makkelijk een baan kan vinden. Maatwerk is dus nodig.

Op deze manier kunnen we meneer de Bruin of mevrouw Jansen toch nog helpen een zingevend bestaan op te bouwen en iemand te zijn.

Voorzitter, ik rond af met een vraag aan de wethouder:
Is hij bereid om in scenario 3 het volgende op te nemen: ruimte voor maatwerk, actief toeleiden naar vrijwilligerswerk en dat alle 64-plussers minstens één keer gezien zijn door de accountmanager.

Zo ja, dan lijkt ons scenario 3 een mooi en evenwichtig plan, wat recht doet aan de 60 plussers.

Fenneke Fredrikze
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , , , , ,