Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

A28 (geluidsoverlast en fijnstof)

Laatst gewijzigd op: 04-02-14

De ChristenUnie betreurt het dat Rijkswaterstaat op korte termijn geen maatregelen gaat nemen. Wij vinden het niet kunnen dat burgers het met geluidschermen moeten doen waar de gaten in vallen en waarbij is aangetoond dat de veiligheid in geding is.

Tot dat Rijkswaterstaat maatregelen gaat nemen roepen wij het college op om actie te ondernemen bij de minister van infrastructuur en milieu, om de maximum snelheid op de A28 van 120 km/u terug te brengen naar 100 km/u. Daarmee bedoelen we het traject vanaf de afslag Horst tot en met de N302. Voor ons staat vast dat hiermee de overlast in ieder geval minder wordt.

Wat heeft de Christenunie al gedaan?

Afval

Laatst gewijzigd op: 26-11-13

Afvalscheiding bij de bron heeft een hoge prioriteit, waarbij nascheiding door de afvalverwerker ook als goed werkend instrument wordt ingezet.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de landelijke en regionale doelstelling dat gemiddeld 65% van het huishoudelijk afval in 2015 dient te worden hergebruikt. De mogelijkheid van gedifferentieerde tarieven (diftar) dient hierbij niet te worden uitgesloten.

Er zijn voldoende (ondergrondse) containers voor onder meer glas, kleding en papier.

Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen in de samenleving en dit dient zoveel als mogelijk opgeruimd te worden. De extra middelen in het gemeentefonds voor de aanpak van het zwerfvuil worden hiervoor ook aangewend.

Afvalvrije stad

Laatst gewijzigd op: 26-11-13

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld en verwerkt, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. 

Alcohol

Laatst gewijzigd op: 05-01-14

De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente Harderwijk en per 1 januari 2014 wordt er ook daadwerkelijk gehandhaafd. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De gemeenteraad moet in deze beginperiode dit dossier kritisch volgen. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

Automobiliteit

Laatst gewijzigd op: 09-11-13

Een goede autobereikbaarheid is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. Het wegennetwerk dient dan ook goed onderhouden te zijn.