Standpunten op alfabet

Standpunten op alfabet

 • A28 (geluidsoverlast en fijnstof)

  Laatst gewijzigd op: 02-03-2018

  De A28 wordt drukker en drukker en vormt in toenemende mate een probleem. Dit vraagt (dringend) om maatregelen. Daarbij denken wij aan een verbreding van de A28 op het traject Harderwijk – Amersfoort. Dit zal de doorstroming bevorderen. De ChristenUnie is verder voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de A28, voor dat deel dat door Harderwijk gaat, naar 100 km/u. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geluidsoverlast en de fijnstofemissie zal worden teruggedrongen. Ten slotte dienen de geluidschermen vervangen te worden, waarbij bezien dient te worden of er schermen voorzien van zonnepanelen teruggeplaatst kunnen worden.

  Concreet

  • De doorstroming op de A28 wordt zo spoedig mogelijk in overleg met de omliggende gemeenten bevorderd.
  • De ChristenUnie zet in op het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 km/u.
  • De geluidsschermen worden zo spoedig mogelijk vervangen.

  Wat heeft de Christenunie al gedaan?

 • Afval

  Laatst gewijzigd op: 02-03-2018

  De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn en voor 2025 is dit nog slechts 30 kilo. Omdat in afval waardevolle grondstoffen zitten, moeten we afval zien als grondstof die kan worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. Voor de inwoners van Harderwijk en Hierden houdt dit in dat er bewust moet worden omgegaan met afval en afvalscheiding.

  Concreet

  • Het centraal (in de wijken) inleveren van restafval is een goede manier om afval te scheiden. Hierbij dient er bijzondere aandacht te zijn voor gezinnen, ouderen, mensen met een beperking en bewoners van hoogbouw en binnenstad.
  • Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit. De gemeente stimuleert ook scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.
  • Er wordt meegedaan aan bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost.
  • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
  • Het nieuwe afvalbrengstation, al of niet gezamenlijk met de gemeente Ermelo, moet hierbij een belangrijke rol spelen. Het principe is dat herbruikbare grondstoffen gratis gebracht kunnen worden en voor restafval betaald moet worden.
 • Alcohol

  Laatst gewijzigd op: 02-03-2018

  Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en hun waardigheid kwijt te raken.

  Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. Ook dient het gesloten Horecaconvenant nauwgezet nageleefd te worden.

  Concreet

  • De ChristenUnie is vanwege de maatschappelijke ellende die dit met zich meebrengt voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik.
  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • De jaarlijkse voorlichtingsavond over de risico’s van alcohol en drugs voor ouders wordt gehandhaafd.
  • ‘Happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de Algemene Politie Verordening (APV) verboden.
 • Armoede

  Laatst gewijzigd op: 02-03-2018

  Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

  Concreet

  • Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken.
  • Voor mensen met een bijstandsuitkering wordt de collectieve zorgverzekering gehandhaafd.
  • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
  • Onder andere scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit.
 • Automobiliteit

  Laatst gewijzigd op: 09-11-2013

  Een goede autobereikbaarheid is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoorziening autoverkeer nodig hebben. Het wegennetwerk dient dan ook goed onderhouden te zijn.